ןוילעה טפשמה תיבב

7245/97 צ"גנד

ןיול 'ש אישנל הנשמה דובכ

:ינפב

לט ןורוד

:רתועה

דגנ

הנידמה תוריש ביצנ .1

:םיבישמה

תוינפ לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ןגס .2

רוביצה

תיב ןיד קספב ףסונ ןוידל הריתע

םוימ 4556/97 צ"גבב ןוילעה טפשמה

אישנה דובכ ידי לע ןתינש 12.11.97

רנרוד ,ימדק םיטפושהו ,קרב

רלגיצ והילא ד"וע

:רתועה םשב

הטלחה

.וניינעב ףסונ ןויד ןידה יפל תוקידצמה תוליעה תחא לש המויק לע ותשקבב עיבצה אל רתועה

.הבושת הילע שקבל ךרוצ אלל ,השקבה תא החוד ינא ךכיפל

.(27.1.98) ח"נשת תבטב טכ םויה ןתינ

אישנל הנשמה

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

B02.97072450