index

ןוילעה טפשמה תיבב

'ז - 4685/99 א"ע

ץיבונמלק-קאמ 'ח תמשרה דובכ

:ינפב

לט ןורוד

:רערעמה

דגנ

ר"ד ,דיבל קרמ .1

:םיבישמה

יגלש ארויג .2

ילאומש הבהז .3

תפ הילד .4

ןובנ רתסא .5

קוידוד ןד .6

יקסבוקנפ ףסוי .7

ןיד-יב יבתכ ףרצל השקב

רלגיצ והילא ד"וע

:רערעמה םשב

הטלחה

ימוכיס ללכל ,םידומע השולש לש ףקיהב הבושת תוכז רערעמל ,םימוכיס תשגהל וצה יפ לע
.םיבישמה

.םידומע השיש םפקיהש הבושתה ימוכיס תא לבקל הבריס רשאכ תוריכזמה הקדצ ךכיפל

עונמל תנמ לעו ,הז רוערעב םיבישמה יובירב בשחתהב ,תאז םע

Page 2 of 2
.ושגוהש יפכ הבושתה ימוכיס תלבק תרשאמ ינא ,תופסונ תויוניידתה

.(1.4.2001) א"סשת ןסינב 'ח ,םויה הנתינ

ץיבונמלק-קאמ תיגח

ת מ ש ר

________________

רוקמל םיאתמ קתעה

ומוסרפ םרט הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ

.לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ ץבוקב

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

V09.99046850

02-6750444 'לט ,עדימ זכרמ לעופ ןוילעה טפשמה תיבב