index

ןוילעה טפשמה תיבב

4685/99 א"ע

יטלוז רימא םשרה דובכ

:ינפב

לט ןורוד

:רערעמה

דגנ

ר"ד ,דיבל קרמ .1

:םיבישמה

יגלש ארויג .2

ילאומש הבהז .3

תפ הילד .4

ןובנ רתסא .5

קוידוד ןד .6

יקסבוקנפ ףסוי .7

תוארוה ןתמל השקב

רלגיצ והילא ד"וע

:רערעמה םשב

הטלחה

.תרחא הטלחה ןתמל דע רערעמה ימוכיס תשגהל דעומה החדנ הז בלשב

םוי דע תאזו יזוחמה טפשמה תיבב םיכילהה תומדקתה רבדב טפשמה תיב תא ןכדעי רערעמה
.15.7.00

.1.8.00 םויב תימינפ תרוכזתל אבוי קיתה

.(11.4.00) ס"שת ןסינב 'ו ,םויה הנתינ

םשר ,יטלוז רימא

רוקמל םיאתמ קתעה

Page 2 of 2
ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

O05.99046850