index

ןוילעה טפשמה תיבב

'ג - 4685/99 א"ע

ץיבונמלק-קאמ 'ח תמשרה דובכ

:ינפב

לט ןורוד

:רערעמה

דגנ

ר"ד ,דיבל קרמ .1

:םיבישמה

יגלש ארויג .2

ילאומש הבהז .3

תפ הילד .4

ןובנ רתסא .5

קוידוד ןד .6

יקסבוקנפ ףסוי .7

םימוכיס תשגה דעומ תייחדל השקב

רלגיצ והילא ד"וע

:רערעמה םשב

הטלחה

ידי-לע חלשנש בתכמב רבודמה .הביד תאצוה ןיגב העיבת יזוחמה טפשמה-תיבל שיגה רערעמה
םה 2-7 םיבישמה .םיבישמה רתיו רערעמה וקסעוה םש ,ל"אפר תרבחב לבקתהו ,1 בישמ
.בתכמל רשקב תונוש תולועפ ועציב םדיקפת תרגסמב רשא ,םינוש םידיקפתב ל"אפר ידבוע

לשב ןה ,תואצוהב רערעמה בויח ךות ,2-7 םיבישמ דגנ העיבתה תא החד יזוחמה טפשמה-תיב
,תויטרפה תנגה קוחבש תונגהה תרגסמב ולעפש םושמ ןהו םדגנ העיבתה תונשייתה
ןושל איצוה הז בישמ יכ טפשמה-תיב עבק ,םינוידל בצייתה אלש ,1 בישמ יבגל .-1981א"משתה
קזנ ןיגב יוציפ לש דעס תפסוה ידי-לע ותעיבת-בתכ תא ןקתל רערעמל רשפיאו ,רערעמה דגנ ערה
.ינוממ אל

תיבב ןוידה םויס דע הז רוערעב םימוכיסה תשגה דעומ תא תוחדל רערעמה תשקב ינפב
.םישדוח השיש דועב תרוכזתל קיתה תא עובקלו ,יזוחמה טפשמה

Page 2 of 3

ול האצמוה השקבה םא תקפוסמ ינא יכ ,ןייצא םירבדה ילושב) השקבל בישה אל 1 בישמ
.(ינפבש השקבה ךרוצל תינויח וז הלאשב הערכהש הרובס ינניא ךא ,ןידכ

אלו הפוס לא האיבהל שיו תינרטנק העיבתב רבודמ ,םתנעטל .השקבל םידגנתמ 2-7 םיבישמ
.תדמועו היולת הריאשהל

.הנגהל יארו קדצומ אוה םדקהב םיכילהה םויסל איבהל 2-7 םיבישמ לש םניינע יכ יל הארנ
וב ולפיטו בתכמה תא ולביקש ךכב "םאטח" לכ רשא ,ולא םיבישמ לש םדמעמ ןיבש ינושה םג
ןוידל בצייתה אל רשאו בתכמה תא בתכ רשא ,1 בישמ לש ודמעמ ןיבל ,םתדובע תרגסמב
,םיבישמה רתי לש הז םע 1 בישמ לש וניינע רוריב תא ךורכל אלש ,הרואכל ,םיקידצמ ,העיבתב
.יזוחמה טפשמה-תיב לש דחא ןיד קספב ונודנש ףא לע

איבהל ידכ ךכב אהי אל ,םדקהב הז רוערעב םימוכיסה ושגוי םא םגש ינששוח ,אקע אד
ךכבו ,טפשמה-תיבב רוריבל םיניתממה םיברה םיקיתב בשחתהב ,ךילהה לש ריהמ םויסל
,ןוידה דרפוי םא םג ,וב בצמ רצוויהל ,אופיא ,לולע .םידחא םישדוח ינפל ךא שגוה הז רוערעש
.2-7 םיבישמ לש םרוערע תעימש םויס ינפל ,1 בישמ דגנ העיבתב ןוידה םייתסי

דועב ןוידל עובק 1 בישמ דגנ קזנה תחכוהב ןוידהש הדבועה תא ףיסוהל שי רומאה לכ-לע
.27.2.2000 םויב ,םירופס םימי

:ןמקלדכ הטילחמ ינא רומאה לכ רואל

.הרצק הפוקתל םימוכיסה תשגה החדית הז בלשב

הטלחה תאצמה רחאל םייעובשמ רחואי אלו ,םדקהב טפשמה-תיבל עידוי רערעמה חוכ-אב
.ךשמהב יופצה םינמזה חול המו יזוחמה טפשמה תיבב ןוידה םייקתה םא ,וז

.רוערעב ןוידה ךשמהל רשאב הטלחה ןתנית ןכמ רחאל

.(21.2.2000) ס"שת 'א רדאב ו"ט ,םויה הנתינ

Page 3 of 3
ץיבונמלק-קאמ תיגח

ת מ ש ר

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

V03.99046850