or go to previous window

קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

2330/95 ץ"גב

קרב 'א אישנה דובכ

:ינפב

אצמ 'א טפושה דובכ

רימז 'י טפושה דובכ

ןומרפ לארשי

:רתועה

דגנ

הדובעל יצראה ןידה תיב .1

:םיבישמה

הנידמה תוריש ביצנ .2

רצואה דרשמב תואלמגה לע הנוממה .3

יאנת-לע וצל תודגנתה

(19.01.97) ז"נשתה טבשב א"י

:הבישיה ךיראת

יאדסח בקעי ד"וע

:רתועה םשב

הליג תילד ד"וע

:3-2 םיבישמה םשב

ן י ד - ק ס פ

:אצמ 'א טפושה

- ןומרפ לארשי /6-3הנ ע"בד) הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד-קספ דגנכ תינפומ וז הריתע
לשב ,הנידמה דבועכ ותדובעמ וירוטיפ םע יכ עבקנ וב ,(תואלמיגה םולשת לע הנוממה
ףוריצ דוסי לע ,הנידמה ןמ תואלמיג תלבקל יאכז רתועה ןיא ,קסעוה הב הדיחיב םימוצמצ
.יונימ-בתכ יפ-לע ותדובע תפוקתל דחוימ הזוח יפ-לע הנידמה תורישב ותדובע תפוקת

יסיסב עקר

רידסמ (תואלמיגה קוח :ןלהל) -1970ל"שתה ,[בלושמ חסונ] (תואלמג) הנידמה תוריש קוח .2
תורישב ותדובעמ ,וירוטיפ וא ,ותשירפ םע הנידמה דבוע לש הלמיג תלבקל ויתויוכז תא
הנידמה דבוע .הנידמה

Page 2 of 12
תיב תטלחה יפל הנידמה תורישל לספנש תמחמ אלו יוקל תואירב בצמ תביסמ אלש - רטופש
,ללככ ,יאכז ,רתוי וא םיעברא ןב אוהשכ ,תוחפל תוריש תונש רשע רחאל - תעמשמל ןידה
דבוע לש ותדובע תפוקת בושיחב ,םרב .(תואלמיגה קוחל (4)15 ףיעס) השירפ תבציק תלבקל
איבהל ,םימיוסמ םיאנתב ,תואלמיגה קוח רשפאמ ,תואלמיגל ותואכז תעיבק ןיינעל ,רטופש
יפ-לע "הנידמה דבוע" לש דמעמב אלש ,הנידמה ידי-לע קסעוה הב הפוקת םג ןובשחב
.יונימ-בתכ

הדיחי איהש ,("ל"אפר") המיחל יעצמא חותיפל תושרב דבע ,1948 תנש דילי ,רתועה .3
הזוח יפ-לע קסעוה הליחת .19.6.1977 םויב הדובעל לבקתנ אוה .ןוחטיבה דרשמ תודיחימ
הזוחה יפ-לע ותדובע ךלהמב .30.6.1981 םויל דע ךכו ,הנשל תחא ךראוה ופקותש ,דחוימ
רחאל ,5.7.1981 םויב ."םיחטבמ" היסנפה ןרקל םימולשת ורובע הנידמה המליש דחוימה
."העשל הקסעהל האשרה" בתכ רתועל אצוה ,תפסונ הנשל ךראוה אל ומיע דחוימה הזוחהש
.1.4.1981 םוימ (ערפמל) ףקותב עובק הנידמ-דבועכ יונימ-בתכ ול אצוה 28.3.1982 םויב םלואו
.םדוקה ודיקפתב ,ל"אפרב דובעל רתועה ךישמה הז שדח דמעמב

הידבועמ םיברו םימוצמצ תינכת הב הלעפוה הז עקר לע .םיישקל ל"אפר העלקנ 1989 תנשב
הנפ ,םירוטיפל ורות םג עיגי םימוצמצה תרגסמב יכ ששחש ,רתועה .םירוטיפ תועדוה ולביק
הבוגתב .רטופיש הרקמב ול עיגתש השירפה תבציק רועיש תא ררבל שקיבו ל"אפר תלהנהל
תוריש תונש רשע רבצ םרט רשאב ,יהשלכ הלמיגל יאכז אוה ןיא תאזה תעל יכ ,רתועל רסמנ
תא וילע ליחהל (3.9.89 םויב) ל"אפרמ רתועה שקיב וז העדוה תובקעב .הלמיגל תוכז תואשונה
תא הנידמה החטיב התרגסמב רשא ,"םיחטבמ" ןיבל הנידמה ןיבש ,"תויוכזה תופיצר םכסה"
ל"אפר תלהנה הרשיא 15.11.89 םויב .דחוימ הזוח יפ-לע קסעוה הב הפוקתב הלמיגל ותוכז
תונעיהל ל"אפר דצמ המכסה םושמ ןיא רושיאב יכ הנייצש ךות ,ותיינפ תלבק תא רתועל
דמעומ אוה יכ ל"אפר תעדוה רתועל החלשנ (26.11.89 םויב) ןכמ רחאל םידחא םימי .ותשקבל
.ףקותל וירוטיפ וסנכנ 11.2.90 םויבו םירוטיפ תעדוה ול החלשנ 12.12.89 םויב .םירוטיפל

.הלמיגל תואכזה תינתומ ובש ליגה ףס תא רבעש ןאכמ .42 ןבכ רתועה היה וירוטיפ דעומב .4
תוחפל תוריש תונש רשע (תואלמיגה קוחל (4)15 ףיעס תווצמכ) ול ושרדנ הלמיגב תוכזל ידכ ךא
דחוימ הזוח יפ-לע ,ל"אפרב ותדובע תליחת זאמ :ישוקב לקתנ הז יאנת םויקבו ,הנידמה דבועכ
הנידמה דבועכ ויונימ זאמש אלא ;םינש הרשע-שולשל בורק ופלח םנמא ,(19.6.77 םויב)
תוריש ביצנל רתועה הנפ הז עקר לע .םינש עשתמ תוחפ ופלח (1.4.81 םוימ לחה עבקנ ופקותש)
ותואכז תעיבק ןיינעל ,ותוריש תפוקת בושיחבש שקיבו ,תואלמיגה לע הנוממל ןכו ,הנידמה
.דחוימה הזוחה יפ-לע קסעוה הב ל"אפרב ותדובע תפוקת םג ןובשחב אבות ,תואלמיגל

Page 3 of 12
ותדובע תפוקת ףוריצל ותשקב תא יכ ,רתועל העידוה הנידמה תוריש תוביצנ .הברוס ותשקב
יפ-לע הנידמה דבוע תויהל ךפהש םוימ םישדוח רשע-םינש ךותב שיגהל וילע היה תמדוקה
ידי-לע ,רתועל רוצילו הלבקל ןוכנל תאצומ תוביצנה ןיא ,רוחיאב השקבה השגוהמו ;יונימ-בתכ
ןמ רתועה תעיבת תא החד תואלמיגה לע הנוממה .תואלמיגל תידיימ תוכז ,תופוקתה ףוריצ
."קוחה יפל הלמיגל תוכז תואשונה הנידמב תוריש תונש 10" תריש אלש םעטה

ביצנה לש םהיתוטלחה תקדצ לע גישה הב ,הדובעל ירוזאה ןידה תיבל העיבת שיגה רתועה .5
ןידה תיב ינפל ןוידה תישארב .השירפ תבציק תלבקל ותואכזב ריכהל םבייחל שקיבו הנוממהו
קוחל -101ו 43 םיפיעס יפ-לע רוערע שיגהל היה רתועה לעש םידדצה ומיכסה ירוזאה
תא תוחדל ירוזאה ןידה תיב קספשמ .רוערעכ ותעיבת הנודנ םתמכסה חוכמו ,תואלמיגה
דגנכו .החדנ הז ורוערע םגש אלא ,הדובעל יצראה ןידה תיבל רתועה רערע ,ןפוגל ויתונעט
.ונינפלש הריתעה תינפומ הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד-קספ

רתועה תונעט

תעבוקה ,ותדובע תפוקת ןיינמב יכ ,תישאר :תוירקיע תונעט שולש רתועה הלעה ותריתעב .6
הזוחה יפ-לע קסעוה הב הפוקתה תא םג לולכל ןידה ןמ ,השירפ תבציק תלבקל ותואכז תא
יאכז והירה ,תונושה ויתופולח לע ,תואלמיגה קוחל 85 ףיעס יפ-לע יכ ,ןיפולחלו ,תינש .דחוימה
יכ ,תישילשו .יונימ-בתכ יפ-לע ותדובע תפוקתל דחוימה הזוחה יפ-לע ותדובע תפוקת ףוריצל
ןודנ .בל םות רסוחב ל"אפר תלהנה וב הגהנ הדובעה תופוקת ףוריצל ותוכז שומימ ןיינעל
.ןרדסכ רתועה תונעטב

דחוימה הזוחה יפ-לע הדובעה תפוקת

אלא ,רבד לש ותימאל ,התיה אל דחוימה הזוחה יפ-לע ותדובע תפוקת יכ ,ןעוט רתועה .7
דעונ יכ ,הארנ םנמא דחוימה הזוחה ןושלמ .הנידמה דבועכ ויונימ תארקל "ןויסינ תפוקת"
ןיע תיארמל התיה דחוימ הזוח יפל ותקסעה ךא ."התימצ הניאש הדובע"ב רתועה תקסעהל
שי ("התימצ הניאש הדובע") םידחוימ םיזוח יפ-לע הנידמה ידי-לע םידבוע תקסעהל .דבלב
תלבגומ וא ,תמיוסמ הדובע עוציב ךרוצל ךכל םיקקזנ ללככ .םירורבו םיעודי םינייפאמ
םינייפאמ יכ ,ןעוט רתועה .דועו ,תדרפנ תיביצקת תרגסמב השענ הנומימש ,ןמזה תניחבמ
ןכש ;דחוימה הזוחה יפ-לע דבע הב הפוקתב ותקסעה יבגל ומייקתה אל םהימודו הלאכ
,ןכ לע .ןיינמה ןמ דבועכ םג העצבל ףיסוה ןכמ רחאלש הדובע התואב קסעוה ךרדה תישארמ
הניאש הדובע" תפוקתכ אל ,דחוימה הזוחה יפ-לע ותדובע תפוקת תא תוארל שי ,רתועה ןעוט
הכזמה הדובעה תפוקת בושיחב לולכל שי התוא ףאו ,"ןויסינ תפוקת"כ אלא ,"התימצ
.תואלמיגב

Page 4 of 12

ןיינמב האב הנידמה דבועכ יונימ-בתכ יפ-לע הדובע תפוקת קר יכ ,ותמועל ,םינעוט םיבישמה
הזוח יפ-לע ותדובע תפוקתב .תופוקת ףוריצב ךרוצ אלל השירפ תבציקב דבוע הכזמה הפוקתה
תא הכזמה הפוקתה ןיינמב תללכנ הניא וז הפוקת ,ןכ לע .הזכ יונימ-בתכ רתועל היה אל דחוימ
תפוקתל הרומאה הפוקתה ףוריצל ותעיבת תלבקב תינתומ ךכל ותואכזו ,תואלמיגב רתועה
.יונימ-בתכ יפ-לע ותדובע

אוה יכ ןעוט רתועהש הלמיגה גוס הז) "השירפ תבציק" .םיבישמה םע וז תקולחמב ןידה .8
שרפש דבועל שדוח ידמ םלתשמה םוכס"כ ,תואלמיגה קוחל 1 ףיעסב ,תרדגומ (הלבקל יאכז
תורישה ןמ "רטופש ימ" תא השירפ תבציקב הכזמ תואלמיגה קוחל (4)15 ףיעס ."ותורישמ
דבועכ תוריש ןיגב קר הנותנ השירפ תבציק תלבקל תואכזה ,םרב .ףיעסה יאנת תא םייקמהו
אוה ,תואלמיגה קוחל 1 ףיעסב ותרדגה רקיעכ ,(םתס "דבוע" וא) "הנידמה דבוע"ו .הנידמה
ידיב םותח בתכב יונימ ול ןתינש ,עמשמ ,"םייונימה קוח יפל הנידמה תורישל הנמתנש ימ"
ןמ הלועה .-1959ט"ישת ,(םייונימ) הנידמה תוריש קוחל 17 ףיעס יפ-לע הנידמה תוריש ביצנ
הדובע תפוקת הווהמ הנידמה דבועכ יונימ-בתכ יפ-לע הדובע תפוקת קר יכ ,אוה רומאה
תבציקב רטופש דבוע (תמדוק תוריש תפוקת ףוריצב ךרוצ אלל :ירק) "תיטמוטוא" הכזמה
תורחא תורטמל םא ,הלאשב םיקסוע ונא ןיא :קודו .תואלמיגה קוחל (4)15 ףיעס יפל השירפ
,םיקדוב ונא ןיאו ;ויונימל המדקש הפוקתב םג "הנידמה דבוע"כ בשחיהל רתועה יושע ןהשלכ
'נ לוקרב 40/74 צ"גב ואר) יונימ-בתכ לביק אל םא ףא "הנידמה דבוע"כ בשחיהל לוכי םדא םא
ןמו ;תואלמיגל תוכזה תלאשב קר אוה ונניינע .(788 'מעב ,785 (1)חכ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש
דבועכ תוריש ןיגב קר הנותנ הלמיג תלבקל תואכזה ,תופוקת ףוריצ אלל יכ ,ירב רומאה
.יונימ-בתכ יפ-לע הנידמה

םויל דעו 19.6.1977 םוימ ותדובע תפוקת .1.4.81 םוימ קר יונימ-בתכ יפ-לע דבע רתועה
ותדובע תפוקתל ףרוצת םא קר תואלמיגב הכזמה הפוקתה ןיינמב בשחיהל היושע 31.3.1981
לש ויתופולחמ וזיא חוכמ ,תופוקת ףוריצל יאכז רתועה םא ,ןוחבל אופיא שי .יונימ-בתכ יפ-לע
.תואלמיגה קוחל 85 ףיעס

תואלמיגה קוחל (א)85 ףיעס יפ-לע תופוקת ףוריצ

:רומאל עבוק תואלמיגה קוחל (א)85 ףיעס .9

הנידמה תא תרשל רבעו וילע לח אל הז קוחש דיקפתב הנידמה םעטמ תורישב היהש ימ"
םדוקה ותוריש תפוקתו הז קוח ןינעל תורישכ םדוקה ותוריש בשחיי - וילע לח הז קוחש דבועכ
לגרל שכרש תוכז וא םולשת לכ םע בשחתהב ,דבועכ ותוריש תפוקתל ,התצקמ וא הלוכ ,ףרוצת
;תונקתב ועבקנש םיאנתו םיללכ יפל לכה ,םדוקה ותורישמ ותשירפ

Page 5 of 12
."הז קוח חוכמ אלש הבציקל ותוכז הלטב - םדוקה ותוריש תפוקת הפרוצש הדימב

."תונקתב ועבקנש םיאנתו םיללכ יפל" תופוקת ףוריצל יאכז היהי דבוע ,ףיעסב רומאכ
תפוקת דעב תואלמיג בושיח) (תואלמיג) הנידמה תוריש תונקת ןה תויטנאוולרה תונקתה
תונקתל (2)(א)2 הנקת .(בושיחה תונקת - ןלהל) -1961א"כשתה ,(וילע לח אל קוחהש תוריש
:רומאל תעבוק - ונניינעל עגונה הקלחב - בושיחה

םיגוסה םע הנמנ וניא אוהו וילע לח אל קוחהש דיקפתב הנידמה םעטמ תורישב היהש ימ (א)"
,קוחה ןינעל תורישכ םדוקה ותוריש בשחיי ,הנידמה דבועכ תרשל רבעו 1 הנקתב םירומאה
םיאנתה לכ ואלמתנ םא ,הנידמה דבועכ ותוריש תפוקתל הלוכ ףרוצת םדוקה ותוריש תפוקתו
:הלאה

- - -

םדוקה ותוריש תרכה רבדב ,ודרשמ תלהנה תועצמאב ,תורישה ביצנל השקב שיגה אוה (2)
דבועכ תרשל רבעש םוימ םישדח רשע-םינש ךות ,(השקבה - ןלהל) קוחה ןינעל תורישכ
רחאל ףא השגוהש השקב לבקל רתומ ךכל ךימסהש ימ וא תורישה ביצנ רושיאב ... הנידמה
."ןכ תושעל קדצה ןמ יכו םיריבס םימעטמ רוחיאב השגוה השקבהש ענכוש םא רומאה דעומה

תורישכ םדוקה ותורישב הרכהל השקב שיגהל רתועה לע היה ,השיר (2)(א)2 הנקת יפ-לע
שיגה רתועה .הנידמה דבועכ תרשל רבעש םוימ םישדוח רשע-םינש ךות תואלמיגה קוח ןיינעל
.הנידמה דבועל ךפהש רחאל םינש הנומשמ הלעמל ונייה ,3.9.1989 םויב הנושארל ותשקב תא
,תואלמיגה בושיח תונקתל השיר (2)(א)2 הנקתב עובקה ללכה יפ-לע יכ ,ןכ םא ,קלוח ןיא
.תופוקתה ףוריצל יאכז וניא רתועה

םג לבקל ןתינ גירחה יפ-לע .הפיס (2)(א)2 הנקתב עובקה ,גירחה רדגב סנכיהל שקבמ רתועה .10
השגוה השקבהש ענכוש ...ךכל ךימסהש ימ וא תורישה ביצנ" םא ,רוחיאב השגוהש השקב
,רוחיאב השגוהש ,רתועה לש ותשקב ."ןכ תושעל קדצה ןמ יכו םיריבס םימעטמ רוחיאב
תא תוחדל הטלחהה ,תויארה רמוחמ הלועכ .ןידכ אלש התיה התייחדש ןעוט רתועהו ;התחדנ
,תורישה תוביצנ היפלש ,תשרופמ תוינידממ קלח התוויה אלא ,הדבל הדמע אל רתועה תשקב
בגא תושגומ וללהשכ רוחיאב תושגומה תופוקת ףוריצל תושקב תרשאמ הניא ,ללכ ךרדב
שי תניחב ,רתלאל שקבמל המיקמ ,תאזכ השקב לש התלבק םא ,הנידמה תורישמ ןירוטיפ
אלל - רוחיאב תשגומה ,תופוקת ףוריצל השקבמ תאזכ השקב הנוש ךכב .תואלמיגל תוכז ,ןיאמ
םיבורק ןירוטיפל רשק

אלא שקבמל תדמוע הניאש תואלמיגל תוכז רוציל ידכ ןיא התלבקב ךא - ןירוטיפ בגא וליפא וא
ביצנהש שי ,ןכא .ןכל םדוק השבגתנ רבכש תוכז יפ-לע ול עיגתש הלמיגה רועיש תא לידגהל קר
תוכז שקבמל המיקמ איה וליפא ,םירוטיפ בגא אלש רוחיאב תשגומה השקב לבקל הארי
בגא וליפא רוחיאב תשגומה השקב לבקל האריש שיו ;ןכל םדוק ול הדמע אלש תואלמיגל
תא הלידגמ ךא אלא ,ול התיה אלש תואלמיגל תוכז שקבמל תרצוי הניא התלבק םא ,םירוטיפ
םילוקישב ץוענ וז תדחוימ תוינידמל רבסהה .וירוטיפ םע ול םלושתש הלמיגה רועיש
לש הלדגה גישהל התרטמש ,תופוקת ףוריצל תרחואמ השקב תלבקל םג ,םנמא :םייביצקת
התכלשהמ הברהב הנטק - םירבדה עבטמ - וז ךא ,תיביצקת הכלשה שי ,הלמיגה רועיש
אלש הלמיגל תוכז ול המיקמה םירוטיפל דמעומל תופוקת ףוריצ ריתהל הטלחה לש תיביצקתה
.הטלחהה אלמליא ול התיה

דחאו ,ל"אפר הרבעש לועייו ןוכסיח יכילהת תרגסמב ואב (ומיע םירחא םיברו) רתועה ירוטיפ
רצואל םידמעומה לש םהירוטיפ תולע היה םירוטיפל םידמעומה תריחבב ל"אפר ילוקישמ
תואלמיגל תוכז ושכר םרטש םידבוע ,םירוטיפל םידמעומבכ ,ורחב ךכל םאתהב .הנידמה
םיאכזה םידבוע לש םהירוטיפ תולעמ רתוי הכומנ איה הנידמה רצואל םהירוטיפ תולע רשאו
"קדצה ןמ" םא תנחוב הנידמה תוריש תוביצנ רשאכש ,הנעט הנידמה חוכ-תאב .תואלמיגל
םג ,רתיה ןיב ,בשחתהל איה תיאשר רוחיאב תשגומה תופוקת ףוריצל השקבל תונעיהל
.הנידמה ביצקתב ןוכסיחה לוקישב

יצראה ןידה תיב 'נ יקסנליו 1520/91 צ"גב) יקסנליו תשרפב הנידמה הטקנ המוד הדמע .11
הניא הנידמה תוריש תוביצנ לש התוינידמ יכ ,רבס ןישח טפושה .(502 (5)ומ ד"פ ,הדובעל
ןולא אישנל הנשמה ,בורה יטפוש .טועימ תעד התיה ותעד ךא ,(516-515 'מעב ,םש) תיקוח
לע הדבכהה לוקיש יכ ,ועבק םה .הנידמה תוריש תוביצנ ילוקישב םגפ ואצמ אל ,ךב טפושהו
השקבב טילחהל ואובב ,הנידמה תוריש ביצנש ,יטנאוולרו רתומ לוקיש אוה ביצקתה תסמעמ
רתועהש ןיוצי .וילוקיש ןובשחב ואיבהל יאשר ,רוחיאב השגוה רשא הדובע תופוקת ףוריצל
לייחכ םדוקה ותוריש תפוקת תא הנידמה דבועכ ותוריש תפוקתל ףרצל שקיב יקסנליו תשרפב
תונקתל (2)1 הנקתב םיטרופמה םיאנתה דוסי לע ותשקב הנודנ ךכיפל .ל"הצב עבק-תורישב
ותוריש תפוקתבש ,הנידמה דבוע ידי-לע רוחיאב השגוהש ףוריצ תשקבב תקסועה ,בושיחה
,םרב .עבק-תורישב לייח וא ידאק ,ןייד ,טפוש ,תסנכ רבח ,הלשממה רבח היה םדוקה
םייטנאוולרה םהינייפאמב םיהז ,"קדצה ןמ" יאנתה םללכבו ,(2)1 הנקתב םיטרופמה םיאנתה
קספנש המו ,ונניינעב רתועה תשקב התחדנ היפ-לעש ,(2)(א)2 הנקתב םיטרופמה םיאנתל
סחיב םג לח ,הנידמה תוריש ביצנ לש תינורקעה ותדמע תורשכ רבדב ,יקסנליו תשרפב
.ונתשרפל

Page 7 of 12
תלבוקמ אצומה תדוקנב יכ ,ריעהל שקבא יקסנליו תשרפב םיטפושה לש םתקולחמ ילושב
ןיא ללככש ,הנידמה תוריש ביצנ תדמעב םגפ לכ ןיא יכ ,הארנ יל ףא .בורה יטפוש תדמע יילע
ןתלבק רשאו םישקבמה לש םהירוטיפ בגא תושגומה הדובע תופוקת ףוריצל תושקבל תועשל
לש הדימ ףקשל הרומא הניא ,ידידל ,וז הדמע ךא .ןיאמ שי תואלמיגל תוכז םישקבמל םיקת
ירבד ואר) יקסנליו תשרפב בורה יטפוש תשיגמ םשרתהל ןתינש יפכ ,הנידמה םע "קדצ" תיישע
תוינידמ לש ןורקיע ךא אלא ,(םש ,526 'מעב ,ןולא אישנל הנשמה ירבדו ,522 'מעב ,ךב טפושה
תופוקת ףוריצל תושקב תשגהל דעומה תלבגה דוסיב בצינה לנויצרה םע בטיה בשייתמה
ןישח טפושה סרגש יפכ - לילעב םיסחייתמ ,הנקתה הרומ םתניחב לעש ,קדצה ילוקיש .הדובע
ןוחבל לטומ ביצנה לע :רמוא יווה .ןותנ הרקמ לכב שקבמה לש תוילאודיווידניאה ויתוביסנל -
,תואלמיג תלבקל תידיימ תוכז שקבמל המיקמו םירוטיפ בגא תשגומ איה םג ,הפוגל השקב לכ
םידימעמ םניא םיוסמה שקבמה לש תודחוימה ויתוביסנב קדצה ילוקיש םא חכוויהל תנמ לע
תינורקע תוינידמ לע הדימע ,ןכא .השקבל תונעיהלו רומאה תוינידמה ןורקעמ תוטסל םעט
תרגסמב אלא ,יטמוטוא וא רוויע חרואב םשייל ןיא וז תוינידמ ךא ;היוצר ףאו תרתומ הניה
יכ ,חכוויהל הנידמה תוריש ביצנ לע לטומ רעצמלשכ ,הרקמו הרקמ לכ לש ויתוביסנ תניחב
.קדצ-יאל ,הרקמה ותואב ,תמרוג הניא והשלכ ןותנ הרקמל סחיב ותוינידמ םושיי

םילדבה םימייק יקסנליו תשרפב ןודנש ןיינעה ןיבל וניינע ןיב יכ ,ןעט ונינפלש רתועה .12
תלאשב רומא רבדהש לככש ,רובס ינא ךא .וניינעב הנוש ןיד ליחהל םיקידצמ הלא יכו ,םיפסונ
לש והרקמל ההז טעמכ וניה רתועה לש והרקמ ,תואלמיגה קוחל (א)85 ףיעס לש ותלוחת
(א)85 ףיעס תלוחתל רשאב תוקפנ ןיא ,רתועה הלתינ םהב ,םירקמה ןיב םילדבהלו ,יקסנליו
ףוריצל רתועה לש ותואכז תלאש הערכוה היפ-לע תוינידמה ףקותל רשאבו תואלמיגה קוחל
לש וניינעל סחיב םג הפקת וז העיבקו ;ןידכ איה וז תוינידמ יכ עבקנ יקסנליו ןיינעב .תופוקת
קדצ-ילוקיש יכ ,יתענכוש אל וירוטיפ דעומב רתועה לש תיסחי ריעצה וליג חכונלו .רתועה
ףוריצל ותשקב תא רשאלו הליגרה התוינידממ וניינעב גורחל הנידמה תוריש תוביצנ תא ובייח
יכ ,איה רומאה ןמ הלועה הנקסמה .השגוה ובש גלפומה רוחיאה ףרח הדובעה תופוקת
,הנידמה תוריש ביצנ תטלחהב ברעתהל תקדצומ הליע האצמנ אל הדובעל ןידה תיב תואכרעל
.תואלמיגה קוחל (א)85 ףיעס יפל תופוקת ףוריצב רתועה תא תוכזל אלש

תואלמיגה קוחל (ב)85 ףיעס יפ-לע תופוקתה ףוריצל תואכזה

:ןמקלדכ עבוק תואלמיגה קוחל (ב)85 ףיעס .13

,(םדוק תוריש - הז ףיעסב ןלהל) וילע לח וניא הז קוחש הנידמה םעטמ תורישב היהש ימ (ב)"
ודעב הנידמה רצוא םליש רומאה ותוריש ןמזבו

Page 8 of 12
תא תרשל הקספה אלל רבעו ,(ןרקה - הז ףיעסב - ןלהל) םילומגת ןרק וא היסנפ ןרקל םימולשת
- (א) ןטק ףיעסב רומאה ףא לע ,וילע לח הז קוחש תורישב דבועכ הנידמה

ותוריש תפוקת ויפלש ,דבוע ותואל דחוימ וא יללכ םכסהב ןרקה םע רצואה רש רשקתה םא (1)
ןינעל ,התצקמ וא הלוכ ,ןובשחב אובת ,םדוקה תורישה תוברל ,רומאכ רבועה םדא לש
וא ,הז קוח יפל אלש ןרקה ןמ וא הז קוח יפל הנידמה ןמ ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תואלמיגל ויתויוכז
;ערפמל הלוחתו םולשת תוברל ,םכסהה תוארוה ולוחי - וזמ ןתצקמו וזמ ןתצקמ

אלש דבועה לש םדוקה ותוריש בשחיי - (1) הקסיפב רומאכ םכסהב רצואה רש רשקתה אל (2)
ותוריש תפוקתל הלוכ ףרוצת רומאה תורישה תפוקתו ,הז קוח ןינעל תורישכ הקספה וב הלח
ותוריש תפוקתל תוסחייתמה ןרקב דבועה לש ויתויוכז לכש דבלבו ,וילע לח הז קוחש דבועכ
."תונקתב עבקנש דעומב הנידמה רצואל ורבעוה םדוקה

ותנעט .(1)(ב)85 ףיעס תארוהמ תונביהל רתועה הסינ הדובעל ןידה תיב תואכרע ינפב וינועיטב
הזוח יפ-לע ותקסעה תפוקתב ,"םיחטבמ" היסנפה ןרקל ותוכזל הנידמה ימולשת יכ ,התיה
םכסהה תוארוה יפ-לע יכו ,1973 תנשמ היסנפ אשונב יצוביק םכסה תרגסמב ושענ ,דחוימ
ןמ הנידמה דבועכ ויונימ רחאל םג ול ורמשנ הרומאה ותוריש תפוקתב רבצש תויוכזה ,רומאה
רומאה יצוביקה םכסהה תוארוהב וז הנעטל ןוגיע אצמ אל הדובעל יצראה ןידה תיב .ןיינמה
.הרומאה ותנעט לע רתועה דוע רזח אל ונינפלש ותריתעב .הנעטה תא החד ךכיפלו תודבועבו

הרתונ ,תואלמיגה קוחל (1)(ב)85 ףיעס רדגב לפונ וניא רתועה לש והרקמ יכ ררבוהשמ .14
.(2)(ב)85 ףיעס יפ-לע תופוקתה ףוריצל ותואכז רבדב ותנעט

רומאה תורישה תפוקת" :ירוטוטאטס תופוקת ףוריצ עבוק ,ונושל תוטשפ יפל ,הז ףיעס
ימ לש ולרוגמ ףצרב תורישה תופוקת יתשב דבעש ימ לש ולרוג רפש ,הרואכל ,ךכב ."...ףרוצת
שיגהל ךירצ ,(א)85 ףיעס רדגב לפונ וניינע רשא ,ןורחאהש ;ותוריש תופוקת ןיב הקספה הלחש
םויקב הנידמה תוריש ביצנ תא ענכשל בייח - דעומב השיגה אל םאו ,תופוקתה ףוריצל השקב
ףיעסש אלא .רוחיאה ףרח הל תונעיהל קדצה ןמשו השקבה תשגהב רוחיאל םיריבס םימעט
תוסחייתמה ןרקב דבועה לש ויתויוכז לכש" אוהו ,ירוטוטאטסה ףוריצל יאנת ביצמ (2)(ב)85
הנפמ ןהילא תונקתה ."תונקתב עבקנש דעומב הנידמה רצואל ורבעוה םדוקה ותוריש תפוקתל
תפוקתל תוסחייתמה תויוכז תרבעהל דעומ) (תואלמיג) הנידמה תוריש תונקת ןה ףיעסה
ולא תונקתל 1 הנקת .(תויוכזה תרבעהל דעומה תונקת :ןלהל) -1968ח"כשתה ,(םדוק תוריש
:תעבוק

Page 9 of 12
אל הנידמה רצואל ורבעוי ,םדוקה ותוריש תפוקתל תוסחייתמה ,ןרקב דבוע לש ויתויוכז .1"
,(םייונימ) הנידמה תוריש קוח יפל דבועה ידי לע יונימה בתכ תלבק םוימ םישדח הששמ רחואי
."-1959ט"ישתה

אלא ."םיחטבמ"ב תויוכז ותוכזל ורבצנ דחוימה הזוחה יפ-לע רתועה לש ותדובע ךלהמב
,יונימה בתכ תלבק םוימ םישדוח השיש ךותב אל - הנידמה רצואל ורבעוה אל הלא תויוכזש
רתועה השקתי (2)(ב)85 ףיעסמ םגש ,אופיא ,המוד .וז השרפב םיכילהה תליחתל דע אלו
.םייקתה אל יאנתהו ,תופוקתה ףוריצל יאנת ביצמ ףיעסה אולהש ;עשוויהל

דעו .קוספ ףוס הניא הנידמה רצואל ורבעוה אל "םיחטבמ"ב רתועה תויוכזש הדבועה .15
םידקהל שי ,(2)(ב)85 ףיעס יפל ,תופוקתה ףוריצל ותוכז רתועה ןמ הללשנ ןידב םא ,עבקנש
לע תלטומ הבוחה םא ,ירהש .תויוכזה תא ריבעהל הבוחה תא ןידה ליטמ ימ לע ,ררבלו
םגש ,אקע אד .הלדחממ תונביהל תיאשר הנידמה ןיא ,התבוחב הדמע אל הנידמהו ,הנידמה
.הנותחתה לע רתועה לש ודי הז ןיינעב

םג .תויוכזה תא ריבעהל הבוחה תלטומ ימ לע עבוק וניא תואלמיגה קוחל (2)(ב)85 ףיעס .16
תוריש ןונקתב היוצמ הז ןיינעל העיבק ךא .תאז תועבוק ןניא תויוכז תרבעהל דעומה תונקת
קוחל (2)(ב)85 ףיעס רדגב לפונה דבועב תקסועה ,ר"ישקתל 85.166 הקסיפב .(ר"ישקת) הנידמה
השיש ךות ,הנידמה רצואל ריבעה" דבועהש אוה תואכזה יאנתמ דחא יכ עבקנ ,תואלמיגה
הקסיפב וליאו ;('מ 'א - ילש שגדהה) "...ויתויוכז לכ תא ,יונימה בתכ תלבק םוימ םישדוח
:לועפל דבועה הווצמ הבש תויוכזה תרבעהל ךרדה ףא התוותוה ר"ישקתל 85.167

בתכב השקב שיגי ,85.166 הקספב רומאל םאתהב םדוקה ותוריש תא ףרצל שקבמה ,דבוע"
תרבעהל גואדל ,רומאכ ,דבוע לע תונקתה יפלו רחאמ .וילע הנוממה תועצמאב יארחאל
תא שיגהל דבועה לע ,יונימ בתכ תלבק םוימ םישדוח השיש ךות הנידמה רצואל ןרקב ויתויוכז
םישגדהה) "יונימה בתכ תלבק םוימ םישדוח העברא רשאמ רחואי אלו םדקהה לכב ותשקב
.('מ 'א - ילש

אל רתועה ,יחכונה הרקמב .ומצע דבועה לע תלטומ תויוכזה תרבעהל גואדל הבוחהש ןאכמ
ףיעסב עובקה יאנתה אלומ אל ךכמ האצותכ .ןידכ תויוכזה תא ריבעה אלו ,וז הבוחב דמע
יכ ועבקב ,הדובעל יצראה ןידה תיב יכ ןיוצי .תופוקתה ףוריצל תוכזה רתועל המק אלו ,(2)(ב)85
תנשמ דחוימ יצוביק םכסה לע םג ךמתסה ,דבועה לע תלטומ תויוכזה תרבעה תא םוזיל הבוחה
,עבקנ הז םכסהל (ב)4 ףיעסב .דחוימה הזוחה יפ-לע ותדובע תפוקתב רתועה לע לח רשא ,1973
תפוקת יבגל היסנפה ןרקב םידבועה תוכזל ורבטצהש םיפסכה" יכ

Page 10 of 12
'מעב 18 הקסיפ) "דבועה תריחב יפל לכה ,הנידמל וא דבועל ... (1) ...ורזחוי הנידמב םתוריש
יכ איה םכסהב וז הארוה תועמשמ יכ עבק ןידה תיב .(יצראה ןידה תיב לש וניד קספל 12-11
.(םש ,26 'מעב 49 הקסיפ) (ונינפב רתועה אוה) "רערעמה תאמ אובל הכירצ התיה המזויה"
תריחב" ,ןכש ;יצוביקה םכסהה חסונמ תבייחתמ ןכא וז הנקסמ םא קפקפמ יננה ,ימצעלשכ
.קסעומ אוה הב הדיחיה תלהנה םעטמ ול גצותש הלאשל הבושתב םג תושעיהל הלוכי "דבועה
,רתועה לע תלטומ התיה תויוכזה תרבעה תא םוזיל הבוחה יכ הנקסמה ,םינפ לכ לע ,ךא
לש ותארוה תונשרפב הגש יצראה ןידה תיב םא םגש אצמנ .ר"ישקתה תוארוהמ תבייחתמ
.רתועל ליעוהל ידכ ךכב ןיא ,רומאה יצוביקה םכסהה

'מעב ךב טפושה ירבד תא ,רקיעב ,ואר) יקסנליו תשרפב טפשמה תיב רמאש םירבדה חורב .17
תא דימעת ל"אפר תלהנהש יוארה ןמ הז היה יכ ,ונניינעב םג ףיסוהל רתומל הז היהי אל ,(524
לעו הדובעה תופוקת ףוריצ שקבל ותוכז לע ,ןיינמה ןמ הנידמ-דבועכ ויונימ רחאל ךומס ,רתועה
ןמ ."םיחטבמ"ב היסנפ תחטבהל ול ורבצנש תויוכזה תא הנידמל בסהל ול הנותנה הרירבה
תוביסנב .ומצע דבועה לש וקלח-תנמ הניה דימת אלש ,ןידב תואיקבל תופצל ןתינ הלהנהה
לע ,דעומ דועבמ ,רתועה תא דימעהל ל"אפר תלהנה החרט וליאש ,חינהל בורק ונינפלש ןיינעה
.שממל לוכיש תא ץימחמ רתועה היה אל ,הלמיג תלבקל ותוכז תחטבהל טוקנל ודיבש םיכרדה
לוכי רתועה ןיא ,דעומ דועבמ םיצוחנה םירבסהה תא ול קפסל ,ל"אפר תלהנה לש הלדחממ ךא
התיה תויוכזה תרבעהל גואדל (ר"ישקתה תוארוה יפ-לע) תיטפשמה הבוחה .תלעות קיפהל
הנקסמה ןמ סונמ ןיא ,הרומאה ותבוחב רתועה דמע אלשמו .רתועה לע תלטומה הבוח הרתונו
אללו .תואלמיגה קוחל (2)(ב)85 ףיעס חוכמ תופוקת ףוריצל תוכזה ול המק אל יכ ,תרעצמה
.תואלמיגל יאכז רתועה ןיא ,תופוקתה ףוריצ

ל"אפר תלהנה לש הביל םות

ךכב אטבתמ רומאה בלה םות רסוח .בל םות רסוחב וב הגהנ ל"אפר תלהנה יכ ןעוט רתועה .18
,השקבה תא שיגהל קיפסה םרטב דוע הלפנ תופוקת ףוריצל ותשקב תא תוחדל הטלחההש
.הדובעל ירוזאה ןידה תיב ינפמו וינפמ הרתסוה שארמ ערכוה ותשקב לרוגש הדבועהש ךכבו
עיפוה ירוזאה ןידה תיב לש הנורחאה ותבישיב ,(שחכוה אל רבדהו) רתועה ראתמש יפכ
ינפב גצוה אל זא דע רשא ,רתועה לש ישיאה וקית ומיעו ל"אפרב הדובעה יסחי לע הנוממה
ןויעל קיתה תא רתועה חוכ-אב לטנשמו ,קיתב ןויעל וצ םוקמב-וב ןתינ ,רתועה תשקבל .רתועה
"תודמע ומאית" הנידמה תוריש תוביצנו ל"אפר תלהנה יכ הלוע םהמ םיכמסמ ויניעל ולגתנ
ומצע רתועה יכ ,ךכל תועדומ ןהש ךות ,תואלמיגל תואכז ול קינעהל אלש ןהיניב ומכיסו וניינעב
.בויחב תונעיהל היופצ תופוקת ףוריצל ותשקב יכו תואלמיגל יאכז אוה יכ חינמ

Page 11 of 12
תא ונקדצה םא םג .ל"אפר תלהנה לש התוגהנתהמ החונ הניא יתעד יכ ,דימ רמאיי .19
תשגומה תופוקת ףוריצל השקב רשאל הטונ הנידמה תוריש ביצנ ןיא ,ללככ ,היפל ,תוינידמה
ןיא ןפואו םינפ םושבש ירה ,ןיאמ שי תואלמיגל תוכז שקבמל המיקמ וז םא ,ןירוטיפ בגא
,בויחב תונעיהל היושע ותשקבשו ,ערכוה םרט ולרוגש בושחל דבועה תייעטה תא קידצהל
;יוניגל היואר ל"אפר תלהנה לש התוגהנתה .ותשקב תא תוחדל ורמגו ונמינ רבכ לעופב רשאכ
לע רשא ,קוחה יפיעס .ול םיקמ וניא ןידהש תוכז רתועל םיקהל ידכ ןיא הב םג יכ ינששוח ךא
םות רסוח ןיב וליאו ;וז תוכז ול םימיקמ םניא ,תואלמיגל יאכז תויהל רתועה היה יושע םדוסי
םיאנתב רתועה לש ותדימע-יא ןיבל רתועה לש וירוטיפ יכילהב ל"אפר תלהנה לש בלה
.יתביס רשק ןיא ,תונקתבו קוחב םיעובקה

הדובעל יצראה ןידה תיב תקיספב תוברעתה

,ונעט םיבישמה .הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד-קספ תא לטבל ונשקבתנ וז הריתעב .20
ךא .הדובעל ןידה תיב תקיספב תוברעתהל הליע הדימעמ הניא הריתעה יכ ,ףס-תנעטכ
ןועיט תעימש רחאל .ופוגל וררבל םעט וניאר הרקמה לש תודחוימה ויתוביסנב בשחתהב
תונעטב קוסעל יתרחב יניד-קספבו ,יאנת לע וצ איצוהל טפשמה תיב טילחה םידדצה דמעמב
ינניא בוש ,יתעגה הילא האצותה רואל ,םרב .ת"יצגב אלו תירוערע הדימ-תמא יפ-לע םידדצה
.הדובעל יצראה ןידה תיב תקיספב תוברעתהה ילוקיש תלאשב ןודל ךרוצ האור

וצ תיישעמ ענמנ יתייה ןיינעה תוביסנב .הריתעה תא תוחדל שיש ,אוה רבד לש ומוכיס .21
.תואצוהל

ט פ ו ש

:קרב 'א אישנה

.םיכסמ ינא

א י ש נ ה

:רימז 'י טפושה

לש תוברעתהל הליע הלגמ איה ןיאש םושמ ,ףסה לע הריתעה תא תוחדל היה ןידה ןמ ,יתעדל
םינש ינפל העבקנש ,איה הכלה ,עודיכ .הדובעל יצראה ןידה תיב לש ןידה קספב הז טפשמ תיב
תיבש ,רגמש אישנה יפמ ,686 ,673 (1)מ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ ביטח 525/84 ץ"גבב
תיטפשמ תועט התשענ" םא אלא ,הדובעל יצראה ןידה תיב לש ןיד קספב ברעתי אל הז טפשמ
הביט המ (694 'מעב) ריבסהו ףיסוה רגמש אישנהו ."הנוקית תא שרוד קדצה רשא ,תיתוהמ
ןמ החנמה לוקישה" :רומאל ,תוברעתה קידצהל ידכ הב שיש תיתוהמ תיטפשמ תועט לש
יטפשמה הלקשמל וא תיללכה תירוביצה התובישחל ,ונייה ,היעבה לש היפואל הנפויש יוארה

[an error occurred while processing this directive]