or go to previous window

קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

8505 / 96 צ"גב

ימדק 'י טפושה דובכ

:ינפב

תכרעמב רקחמה לגס ןוגרא

:שקבמה

הלשממה שאר דרשמבו ןוחטבה

ד ג נ

(רתועה) הנוב ןונרא ר"ד .1

:םיבישמה

הדובעל יצראה ןידה תיב .2

ןוחטבה דרשמ ,לארשי תנידמ .3

הריתעל תופרטצה תשקב

ה ט ל ח ה

שאר דרשמבו ןוחטבה תכרעמב רקחמה לגס ןוגרא לש ומעטמ הריתעל תופרטצהה תשקב .1
יאנת לע וצ ןתמל הריתעב ןודי רשא ,השולש לש בכרהב ןוידל רבעות - 23.1.97 םוימ - הלשממה
.ירקיעה קיתב

שאר דרשמבו ןוחטבה תכרעמב רקחמה לגס ןוגרא - שקבמה לא סחיתת תוריכזמה .2
ריבעת ךליאו ןאכמו ;תירקיעה הריתעל בישמכ ףרוצ אוהו השקבה הלבקתנ וליאכ - הלשממה
הריתעב םייקתיש ןויד לכל ותוא ןמזת ןכו םירוקמה םיבישמל רבעומש ךמסמ לכ וילא
.תופרטצהה תשקבב הטלחהל ףופכבו דע תאז .תירוקמה

.תירוקמה הריתעל םידדצל וז הטלחה קתעה ריבעת תוריכזמה .3

Page 2 of 2

.(16.2.97) ז"נשת 'א רדאב 'ט ,םויה הנתינ

ט פ ו ש

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

H02.96085050

סש/

[an error occurred while processing this directive]