or go to previous window

קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב

8505 / 96 ץ"גב

קרב 'א אישנה דובכ

:ינפב

רימז 'י טפושה דובכ

שיניב 'ד תטפושה דובכ

הנוב ןונרא ר"ד

:רתועה

דגנ

הדובעל יצראה ןידה תיב .1

:םיבישמה

ןוחטבה דרשמ ,לארשי תנידמ .2

יאנת לע וצ ןתמל השקב

(29.06.97) ז"נשתה ןויסב ד"כ

:הבישיה ךיראת

דקש לכימ ד"וע

:רתועה םשב

הליג תילד ד"וע

:םיבישמה םשב

ה ט ל ח ה

םוקמ יכ עבקיו 1 'סמ בישמה לש וניד קספ לטובי אל עודמ םעט ןתילו אובל יאנת-לע-וצ
תולטב חרכהב איה האצותה הנידמ דבוע לש ןירוטיפ יכילה תרגסמב העימשה תוכז תעגפנש
בשחתהב ,דבלב םייוציפב קפתסהל תורשפא ןידה תיבל ןיאו ותדובעל דבועה תרזחהו ןירוטיפה
.הבושתל םוי 45 .הרקמה תוביסנב

Page 2 of 2
.ףסונ רתועכ הלשממה שאר דרשמבו ןוחטבה תכרעמב רקחמה ןוגרא תא םיפרצמ ונא

.םידדצה חוכ יאב ינפב ,(29.6.97) ז"נשתה ןוויסב ד"כ ,םויה הנתינ

ת ט פ ו ש ט פ ו ש א י ש נ ה

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

/זדA05/.96085050

[an error occurred while processing this directive]