1999 רבוטקואב 8-7 ,ישיש-ישימח סבולג

רושיגל םיקית ריבעמ ןוילעה טפשמה תיב
קרב ןורהא לש ותב תדבוע הב הרבחב

;עיפשמ וניא קרב רמת לש יתחפשמה הסוחיי :אמוג ילהנמ
תורחא תורבח ומכ םיקית רפסמ ותוא םילבקמ ונא

ןגמ סדה תאמ

,קרב ןורהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותב ,קרב רמת ד"וע
,ראשה ןיב ,תלבקמה הרבח תרגסמב ,טפשמה יתבל ץוחמ רושיגב תקסוע
."סבולג"ל עדונ ךכ .ןוילעה טפשמה תיבמ םיקית

.רושיגל ילארשיה זכרמה - אמוג תרבחב הריכב תדבוע איה קרב רמת
תיבמ םיקית תולבקמה תוירקיעה תורבחה יתש ןה תפסונ הרבחו אמוג
.רושיגו רושיפ ךרוצל ,ןוילעה טפשמה

טפושה ינפב רושיפל ןוילעה טפשמה תיבמ קית הנפוה ,םירקמה דחאב
רומא וב ,ןוילעה טפשמה תיבל םידדצה ועיגה רשאכ .לט יבצ סומידב
,ןיד יכרוע ינש לט לש ומוקמב ועיפוה ,ךילהה םייקתהל היה
ד"וע ,הכשלה לש םילשורי זוחמ דעו ר"וי - םירשגמכ םמצע וגיצהש
.קרב רמתו ,ןהכ-היסות יסוי

.רושיגה ךילהל סחייתמה םכסה לע םידדצה תא םיתחהל השקיב קרב
.רשגמה לש החריטה רכש תא ומלשי םידדצה יכ ,ראשה ןיב ,וב רמאנ
טפשמה תיב תוריכזמ ידיב ןכל םדוק רסמנ םידדצלש ףא לע ,תאז
,ןוילעה טפשמה תיב דבלמ .םולשתב ךורכ וניא ךילהה יכ ,ןוילעה
התנפה ,דחא הרקמב .קרב רמתל םיקית םירחא טפשמ יתב םג םינפמ
התסינ איה .אמוגב רושיג ךילהל ,הלופיטב היהש קית םולש תטפוש
תבה ,קרב רמת ד"וע"ש קומינב ,םיכסהל ןידה יכרועמ דחא תא ענכשל
."הז תא תלהנמ ,קרב ןורהא אישנה לש

םיקית ריבעמ ןוילעה טפשמה תיב" :הבוגתב הרסמ טפשמה יתב תלהנה
םינפומ ,וז תרגסמב .רושיפב םיקסועה םינוכמלו םייאמצע םירשפמל
בושיילו רושיגל דסומה :רושיגב םיקסועה םינוכמ ינשל םיקית
ינש ויה וללה .רושיגל ילארשיה זכרמהו ,םילשורי - םיכוסכס
.רושיגה תלעפהל תונושארה םינשב (םידיחי אל םא) םיליבומ םיפוג

ןפואב ןה ,רושיפב םיקסועה לש םרפסמ דואמ לדג הנורחאל"
תצעיימה הדעווה לא ונינפ ,ךכיפל .תונגרואמ תורגסמב ןהו יאמצע
יונימל םינוירטירק עובקל ונשקיבו ,טפשמה יתבב רושיפ ןיינעל
ונניא ,םינוירטירקה תעיבקל דע .ןוילעה טפשמה תיבב םירשפמ
."םירשפמה לגעמ תא םיביחרמ

,םולשתב ךורכ רושיפה ךילהת היה אל הנורחאל דע יכ ,רסמנ דוע
תובגיהל לחה הנורחאל ,םלואו .טפשמה יתב תלהנה ידיב ןמומ אוהו
דרשמל ךיישה רושיגל זכרמה לש ףירעתה יפל ,םידדצה ןמ םולשת
."רקובמו תיסחי ךומנ ףירעת" אוהש ,םיטפשמה

תא הלחה קרב רמת ד"וע" :הבוגתב רמא ,רוצ יסוי ,אמוג ל"כנמ
,ביבא-לתב רושיגה זכרמ תמקה רחאל .םילשוריב אמוגב התדובע
הכפה ,יווילו הרשכה תפוקת רחאלו ,וב דובעל רובעל קרב השקבתנ
.וב תעצבתמה תוליעפה לכ תזכרמל

דוע ןוילעה טפשמה תיבמו טפשמה יתבמ אמוגל ונפוה רושיגה ירקמ"
םיקיתה תומכב יוניש לכ ןיאו ,תווצל קרב רמת הפרטצה םרטב
,אמוגל םירבעומה םיקיתה רפסמ .התופרטצה רחאל וילא תינפומה
.םירחא רושיג יזכרמל םירבעומה םיקיתה רפסממ הנוש וניא

רשק וא העפשה שי קרב רמת לש יתחפשמה הסוחייל וליאכ תוזימרה"
סיסב תורסח תוצמשה ןה ,ביבא-לתב רושיגה זכרמ לש תפטושה הדובעל
טפשמה תיב אישנ לש בוטה ומשב עוגפלו שיפכהל ודעונש ,יתדבוע
."קרב רמת לש בוטה המשבו ,קרב ןורהא ,ןוילעה

.אמוג ידיב הרבעוהש הבוגתב קפתסהו ביגהל בריס קרב ןורהא

Copyright 1999, Globes Publishers Ltd.