Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 1999 רבמבונב 12 ,ס"שת ולסכב 'ג ישיש םוי
   


Sections


Advertise


המחלמ םהל שיש םישנאש ךכל הרע ינא .ןוזיבג תור 'פורפ
לע תרעטצמ ינאו ירבדב שמתשהל םילולע טפשמה תיב םע
חויטב הנימאמ אל ינא לבא ,ךכ
תיוויטקלס הפידר .והינתנ
היוגש הטלחה .רנרוד
תוננוגתה טקניטסניא .קרב
לופכ טרדנטס .יערד


היציזופואה שאר רבד
,לארשיב קדצה תיישע םוחתב תונורחאה תויוחתפתהה
ואיבה ,םוסרפה ירוסיא לגו והינתנ ,יערד תושרפ ןאישבו
הלוכי הניאש הנקסמל ןוזיבג תור (םיטפשמל) 'פורפה תא
תרסח הפקתהב תאצוי איה דחוימ ןויארב .רתוי קותשל
,המצע לע תננוגמה קוחה תפיכאו טפשמה תכרעמ דגנ םידקת
בקרל תרוויע


טיבש ירא


לארשיב תיטפשמה תכרעמה תא ןייפאמה ןוידה ןונגס תא ריכמ אלש ימ
םניא הזה ןויארב תרמוא ןוזיבג תור 'פורפש םירבדהש בושחל לולע
ןושל לבא .אל וא הל םיכסהל רשפאש ,תיתרגש תרוקיבמ הברהב םיגרוח
הלוכי הניא ,יוצמה ילארשיה גולאידל הרזה ,תקפואמה הטעמהה
התופירחב םידקת תרסח הפקתהב רבודמש הדבועה תא הז הרקמב תווסהל
ץעויה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ללוכ ,ילארשיה טפשמה תרמצ דגנ
התומכ העמשוה םא קפסש תרוקיב ,תוטילקרפה יריכבו ,הלשממל יטפשמה
ןוזיבג לש םירבדה .לארשיב טפשמה יריכבמ ימ ידי לע יבמופב
התוא וביציו ילארשיה טפשמה ילכיהב תוזע תובוגת הארנכ וררועי
.ץראב קדצה תיישע ןונגנמ לש היציזופואה שארב רהצומב

הדוגאה תאישנכ הדיקפת תא הלא םימיב תמייסמ ןוזיבג תור 'פורפ
הפיחב הלדג ,םילשוריב םינש 54 ינפל הדלונ איה .חרזאה תויוכזל
תונשב .דרופסקוא תטיסרבינואמ הלש רוטקודה ראות תא הלביקו
םינומשה תונשבו חרזאה תויוכזל הדוגאה ידסיימ ןיב התיה םיעבשה
ץראב תוליבומה תויחמומה תחאכ ימדקאה הדמעמ תא הססיבו הכלה
קודצ תדעווב הרבח התיה תונורחאה םינשב .טפשמה תרות םוחתב
ץעויה תויוכמס תרדגה ןיינעל רגמש תדעוובו תונותיעה יקוח ןיינעל
לארשי לעו תיתקוחה הכפהמה לע הירפס תא המסריפ ןכ ומכ .יטפשמה
ןה ןוזיבג רוספורפ תשמשמ םויכ .תיטרקומד-תידוהי הנידמכ
םיטפשמל הטלוקפב ןהכ םייח םש לע םדאה תויוכזל הרדתקב רוספורפכ
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמב הריכב התימעכ ןהו ,םילשוריב

.רוביד תריהמו תינתעד ,דואמ תיטגרנא ,תיתיפסכ ,המוק תכומנ איה
המדנ םיתעל .יתרגש יתלבה לאו בכרומה לא בור יפ לע הטונ התבישח
תונרמש לש ,תילאוטקלטניא תונדרמ לש ידוחיי גוס התוא ןייפאמש
תא רמול םא הטבלתה םיכורא םישדוח ךשמב ,תאז לכבו .תינכפהמ
םלוא .דואמ הילע התשקה תכרעמל התונמאנ .ןאכ תרמוא איהש םירבדה
תא רמול תבייח איהש .שפנ דע םימ ועיגהש הטילחה ןורחאה עובשב
.הרבד

תוצעייתה לש לוקוטורפ םוסרפ יטפשמ וצ ענמ ובש עובשה היה הז
םסרפתה רוסאה ךמסמה .ביבר ישיבא לש וניינעב תינוחטיב-תיטפשמ
רוסיאל קצומ סיסב היה אל יכ םשרתה ותוא ארקש ימו טנרטניאב
אלא העבנ אל רוסיאה תליע יכ דשחה ררועתה םיבר ברקב .םוסרפה
תכרעמב ריכב דיקפת אלממש ,ןוידה יפתתשממ ימ לע ןגהל ןויסינמ
תא קיעזהו םיטפשמה דרשמ תרמצב הלודג הרעס ללוח םוסרפה .טפשמה
תכרעמה לע הנגה עסמל ,הלשממל יטפשמה ץעויה םשארבו ,ויריכב
.תפקתומה

הקתשהה .1

ןויד תיטפשמה תכרעמה הענמ םינורחאה תועובשב ,ןוזיבג תור 'פורפ
רוסיא יווצב שומישה תועצמאב תובושח תולאש המכב חותפ ירוביצ
?ךתוא הדירטמ וזה הדבועה םאה ,םוסרפ

.רבד תעדוי ינניא רבעש עובש ףוסב רסאנ ומוסרפש רכזמה לע"
רורבו בבותסמ אוה לבא ,ןיינעל אלו העטומו יקלח אוהש ונל םירמוא
תא עונמל תוסנל אל תכרעמה לע ןכל .םסרפתי רבד לש ופוסבש
,הנידמ תודוס תולגל ךירצ אל .תיתימא הבושת ונל תתל אלא ,ומוסרפ
ונל ורמיא ןוכנ ונניא ךמסמה םא .םמצע םירבדל סחייתהל ךירצ לבא
אוה רצוי םוסרפה רוסיאש המ לכ ירה .ןיינעל ונע .ןוכנ אל אוהש
רורב ןפואב רוביצל רמול םוקמב .תכרעמה יפלכ תודשחה תא ריבגהל
,םייוסח םיטרפל סנכיהל ילב הטלחהה תא ריבסהלו ,רשקהה היה המ
.תופלדה לע ןויד םימייקמ

לכ םדוק .תועפות יתש ןאכ שיש תבשוח ינא .תדרטומ דואמ ינא"
ןומא לע רומשל ןויסינש תבשוח ינא .הקתשהב הנימאמ ינניא .הקתשהה
לוכי אלו םכח אל ,ןוכנ אל אוה הקתשה לש תוינידמ תועצמאב רוביצה
תמייק .הביקע תוינידמ לש רדעה םג שי ךכל רבעמ לבא .חילצהל
םיבלשב יתרושקת יוסיכ לש ףדוע וליפא שי תומיוסמ תושרפבש השוחת
,הריקחה תוליעיבו םירקחנה תויטרפב תעגופש הרוצבו ידמ םימדקומ
ררועמ הזה רעפה .םוסרפ רוסיאו הקחדה שי תורחא תושרפבש דועב
תוטלוב תאלעה לש הקינכט ןאכ תמייקש םשור רצוי אוה .תוהימת
."תורחאב אלו תומיוסמ תויגוסב
,ינררב ןפואב תומרונ תפכוא קוחה תפיכא תכרעמש תזמור תא םאה
?ינויווש יתלב

תויעוצקמבו םבל םותב ןומא יל שיו תכרעמב םישנאה תא הריכמ ינא"
לע ןגהל ןוצר וא םירז םילוקישמ םילעופ םהש תבשוח אל ינא .םהלש
הדבועהש תורשפאל תושיגר יד םילגמ אל םהש תבשוח ינא לבא .םמצע
.םהלש תעדה לוקיש לע עיפשהל הלולע םיוסמ ןיינעב םיברועמ םהש
לע ישי-רטוח תא ןידל דימעהל תוטלחהב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב רבדה
תכרעמש תויהל לוכי אלש תבשוח ינא .תטפוש יפלכ תועגופ תויואטבתה
יפלכ רתויב תופירח תויואטבתה יפלכ תינחלסו תינלבוס ירמגלש
השיגר ךכ לכ תייהנ ,םירשו הלשממ שאר ומכ םישיגר םידיקפתב םישנא
לעש רבד הז .הילא עגונה יתרוקיב יוטיב לכ לש תירשפאה העפשהל
הדושחש תכרעמ איה המצע לע הנגמש תכרעמ יכ .דשח ררועמ וינפ
.רוביצה יניעב

תאו ,הלאה תודשחה תא גיפהל םיבייח ,המצע תכרעמה תבוטל ,ןכל"
ךכ לכ סחי הניגפמ תכרעמה דוע לכ גיפהל רשפא יא הלאה תודשחה
תא רקבל תלגוסמ איהש החיכומ אל איה דוע לכ .המצע יפלכ ינקדצ
דחא יתייעב הרקמ שי רשאכ זא .הפוקש יד הנניא איה דוע לכו המצע
רמוא התא ינש הרקמ שי רשאכו .הרקמ הז רמוא התא תושיגר רסוח לש
הזו .גיאדמ הז ישימח וא יעיבר הרקמ שי רבכ רשאכ לבא .תועט וזש
."דיחפמ וליפא הז .דיבכמ
?דיחפמ המל

התא קדצ תושעל ידכ .תרוויע תויהל הרומא קדצה תלאש ינפמ דיחפמ"
םיסרטניאה תא לרטנל .ךמצע יפלכ רוויע תויהל ךמצע תא דמלל ךירצ
.ךלש תויתצובקה תויוביוחמהו ךלש םימדקומה םיטופישה תאו ךלש
לע תננוגמ איהש .תרוויע הנניא תכרעמהש השוחת שי ןאכ וליאו
םיסרטניא ידוגינ ועיקוי דחא דצמש תויהל לוכי אל ירה .המצע
םירטושש רומג רדסב הזש ונל ורמאי ינש דצמ לבא תיטילופה תכרעמב
ונל ורמאיש תויהל לוכי אל .םהלש םיביוא וא םהלש םירבח םירקוח
םע ךכ לע רבדמו הלשממל יטפשמ ץעוי תונמל הצור והשימ רשאכש
רוקחל הצור והשימ רשאכש דועב ,תכרעמה לש התחשה וז ולש םירבחה
יאש לופכ טרדנטס והז .רדסב הז ולש דידיל ךכ לע רפסמו ולש ביוא
."ןיקת אל דואמ ןאכ והשמש השוחתה תא ררועמש ,ותוא תאשל רשפא
?תיוויטקלס קדצ תפידר לש סופד ןאכ שיש תששוח תא םאה

.תאזכ השוחת םויה שי רוביצה לש םילודג םיקלחבש תבשוח ינא"
אלא ,םפכב לווע אל לע םישנא םיעבות וא םירקוחש הנניא השוחתה
םירבד ושע ןכאש םימיוסמ םישנא םיעבות וא םירקוחש איה השוחתה
םקלחבש םירחא םישנא םיעבות אלו םירקוח אל ליבקמב לבא ,םייתייעב
.םירומח תוחפ אל םירבד ושע

אל תונורחאה תוריחבב םיטדנמ 17 הלביק ס"שש ךכל םרגש תחנה רסוח"
דצלש השוחתהמ עבונ תחנה רסוח .ללכ לשכ אל יערדש השוחתהמ עבונ
יפלכ התוא ריבסהל השקש תונחלס תדמוע יערד תושרפל םיבאשמה תאצקה
אל םישעמב תובושח תוחפ אל תודמעב םישנא לילפמ הרואכלש עדימ
השוחת רצויש המ םג הז .השק השוחת וזו .רתוי ילואו םירומח תוחפ
רופיס אל אוה םש הלגתמש רופיסה .והינתנ תריקח ביבס החונ אל
לודג קלח הדירטמש היעבה לבא ,יטתסא אלו יטפמיס אל אוה .םיענ
תכרעמב שיש השוחתה אוה דירטמש המ .יקנ והינתנש הנניא רוביצהמ
תענכשמ אל רבכ השחכהה לבא השיחכמ םנמא תכרעמה .הפידר לש טנמלא
.דשח תררועמ איה .ידמ השק רבכ איה םירקמה לש תורבטצהה יכ

רשפא יא קוחה ןוטלש לעו טפשמה תכרעמ לע ןגהל ידכ אקווד ,ןכלו"
הדובעהשו ,רדסב לכהש :ונל םירמוא ןמזה לכש המ תא רמול ךישמהל
רתוי .הקיפסמ אל רבכ וזה הבושתה .יעוצקמו יניינע ןפואב תישענ
שיש ןימאמ התא רשאכ .הנוכנ אל טושפ איהש םיבשוח םישנא ידמ
רשפאש ןימאמ התא .עוגר התא םיינש וא דחא בוקר חופת תיבחב
םשורה לבקתמ רשאכ לבא .רדסב היהי לכהו תיבחהמ םתוא איצוהל
רבכ תכרעמה ישאר וליפאש תכרעמהמ קלחל וכפהנ םיבוקרה םיחופתהש
ןמ ,קומע ןפואב המוגפ תכרעמהש איה השוחתה זא םתוא םיאור אל
.המצע תא ןקתל ידמיכראה חוכה הל שי םא רורב אלו ,שרושה

לבא ,אל איה ,תתחשומ תכרעמהש אל .דיחפמה ,דיבכמה רבדה הז"
אל תכרעמהש הפצמ ינא הזכ בצמב .תוירקמ ןניאש תויעב הב ורצונ
איהש דיגת המצע איהש ,ךפיהל אלא תרוקיבמ תוניסח המצעל שקבת
תמאב ינאש ינפמ אקווד .תיב קדב השעת הלש התמזויבשו תגאדומ
ףושחל הנכומ תויהל הכירצ איה ,בל םותב תלעופ תכרעמה יכ הנימאמ
."תרוקיבל המצע תא
?וללה םיכילהתב תרושקתה לש הקלח לע םג תרוקיב ךל שי

יתעד יפל אוה ,תיוויטקלס קדצ תפידר לש ,singling out לש סופדה"
קר הרטשמהו תוטילקרפה הזה ןיינעב .תרושקתה תמשא הנושארבו שארב
טקייבוא תנמסמ תרושקתהש אוה הרוקש המ .תונותיעה תא תותרשמ
הלא םיטקייבוא אקווד הנמיס עודמ ונל ריבסהל ילבמ ,הריקחל םיוסמ
איה .םוטנמומ תרצוי איה םיטקייבוא םתוא ביבס ,זאו .םירחא אלו
גישהל הרטשמה לע תצחולו הרטשמל ותוא תקפסמו רמוח םהילע תפסוא
.םיטנסרטניא םלוכ ובש בצמ רצונ ךכ .היניעב תויוארה תואצותה תא
תא אלמל סרטניא שי הרטשמל ,הקדצש חיכוהל סרטניא שי תרושקתל
םלוכ .הצימא איהש חיכוהל סרטניא שי תוטילקרפלו תרושקתה תויפיצ
אל םירקמב .לחהש ינפל השענ טפשמהש הזכ ןפואב םלוכ תא םיניזמ הפ
םירבכע רבד לש ופוסב םיאצוי הלאה םילודגה םירהה לכמ םיטעמ
.דואמ םינטק

הרוש .תחנ רסוח לש השוחת םירצויש םירקמ לש המלש הרוש ןאכ שי"
שי רשאכו .קירה ללחב היולת ראשיהל הלוכי אלש תוהימת לש הכורא
תויטנסרטניא םע רתוי תבשייתמ התוללכב וזה הנומתהש רמואש ימ
לע תאז לוספל הלוכי אל ינא ,בל תומת תויועט לש ףסוא םע רשאמ
."ףסה

הרמויה .2
?ילארשיה ןוילעה טפשמה תיב תא תנייפאמ תייה ךיא

וב םינהכמ לכה ךסב .םישרמ דואמ אוה ונלש ןוילעה טפשמה תיב"
תיעוצקמ הרקוימו ץראב דואמ הקזח הדמעמ הנהנ אוה ,םיניוצמ םישנא
תיב והז תאז םע דחי .וב תואגתהל םיאשר ונלוכ .םלועב דואמ הלודג
לכ טעמכ ריסהו ןיינע לכו םדא לכ ינפב ויתותלד תא חתפ רשא טפשמ
הברה היהש ןשיה טפשמה תיבמ דואמ הנוש אוה ךכב .ומצעמ הלבגמ
לש הימונוטואלו תוכמסל דובכ רתוי הברה סחייש ,וינע רתוי
בשחשו תוטיפשל לובג שיש ןימאהש ,תורחבנה תויטילופה תויושרה
לש לנובירט אלו הנוילע תיעוצקמ-תיטפשמ תוכמס תויהל ודיקפתש
תא יתפדעה ישיא ןפואב ינא .רסומ ירומו םייתרבח םירוטמרופר
."ןשיה טפשמה תיב לש ותשיג
?עודמ

םיכרעל יטפשמ יוטיב ןתי טפשמ תיבש רבדה ןוכנש תבשוח ינא"
ןוכנש תבשוח ינניא לבא ,תוידוסיה םדאה תויוכז ןוגכ ,םיפתושמה
תחא הצובק לש םיכרעל תופידע תתל וחוכב שומיש השעי טפשמ תיבש
ןוכנ הזש תבשוח ינניא .תורחא תוצובק לש ןהיכרע ןובשח לע הרבחב
דעב וא .תויתרוסמ דגנו תויברעמ תבוטל עירכי טפשמה תיבש
יתייעב דואמ ךלהמ הז .תויתליהק דגנו םזילאודיווידניאו תוינרדומ
.יניעב

תירסומה תוכמסה תויהל טפשמה תיב דיקפתש תבשוח אל םג ינא"
ול שיש רורב אל םגו הנומ אוה ךכ םשל אל .הרבחב הנוילעה
יטירגטניאה ךמס לע םירחבנ םניא לארשיב םיטפושה .ךכל תונמוימה
.םילגמ םהש תיתרבחה תוגיהנמה תדימ וא םהלש יתאה דוקה וא םהלש
רבד םוש ןיא .םינטפשמכ תיעוצקמה םתלוכי ךמס לע םירחבנ םה
יעבוק תויהל תלוכיה וא תוכמסה ,תוכזה תא םהל הנקמש םהלש הרשכהב
.רודה ירומ תויהל .רסומ תוכלה

תירסומ תוכמס תויהל רמייתמ טפשמה תיב רשאכ אקוודש אוה סקודרפה"
,ךכבו .הנוילע תיטפשמ תוכמסכ ולש תוימיטיגלב עגופ אוה הנוילע
תכרעמ לש תוימיטיגלה תא ןכסמ ,ולש הבחרהה תונויסינב ,אוה אקווד
רתוי בוט טפשמה תיבש רורב אל הנוילע תירסומ תוכמסכ יכ .טפשמה
רואנה רוביצה לש םייקוח-לעה םיכרעהש רורב אלו .ףסוי הידבועמ
,יתדה רוביצה לש םייקוח-לעה םיכרעה לע םילוע ,לעופ אוה םמשבש
תוכמסה אוה ףסוי הידבוע םהיבגלש הנידמב םיבר םישנא שי .לשמל
אל טפשמה תיב .יוארה יקוח-לעה ךרעה איה הכלההו הנוילעה תירסומה
לע ףסוי ברה םע תורחתהל ךירצ אל טפשמה תיב .םהמ םלעתהל ךירצ
הלחנה לש ,תרחא תצבשמב אצמנ אוהש ריהבהל ךירצ טפשמה תיב .םבל
."תפתושמה תיטרקומדה תרגסמה יכרע לש הפיכאו
ובש בצמל םלועב םידקת ןיא"ש תבתוכ תא תיתקוחה הכפהמה לע ךרפסב
לש תוכמס ומצעל לטונו דוסי יקוחל לע-דמעמ לע זירכמ טפשמה תיב
אללו םלש ךמסמ לש ומויק אלל ,תסנכה תקיקח לע תיטופיש תרוקיב
יתבש תויוכמס ומצעל חקל ונלש טפשמה תיב םאה ."תשרופמ הארוה
?תחקלמ םירהזנ םירחא טפשמ

ילעב םייתקוח טפשמ יתב שי הקירפא םורדבו הילטיאב ,הינמרגב"
הרורב הקוחל םיפופכה טפשמ יתב ולא לבא .תכל תוקיחרמ תויוכמס
םהירבח ןכלו וזה היצקנופה תא אלמל תנמ לע דחוימב ומקוה רשאו
.תלבגומ ןמז תפוקתל םינוממו ,םייטילופה םיפנעה ידי לע םירחבנ
לוספל תוכמסה תא ומצעל חקלש ןוילע טפשמ תיב שי תירבה תוצראב
רשאכו תשבוגמ הקוח ךמס לעו ךשוממ ךילהתב תאז השע אוה לבא םיקוח
הקוח ןיא ,תאז תמועל ,ונלצא .יטילופ ךילהתב םינוממ ויטפוש
וא הרבחה ללכ תא םיגציימה םיטפוש ןיאו ךשוממ ךילהת ןיא ,תשבוגמ
םצעב רשא טפשמ תיב ובש בצמ רצונש ךכ .לבגומ ןמז קרפל םינהכמ
יקוחל ןתונ אוהש תונשרפ ידי לע הקוחה תא רצוי ומצע תא הנממ
תוצראב םימייקש הרקבה ינונגנמ לכ ונלצא וגהנויש ילבמ דוסיה
.ידוחיי יד ונבצמ וז הניחבמש ךכ .תורחא

ןיידעש הנידמב ,תסנכה לש הקיקח לע תיטופיש תרוקיב לש ףוריצה"
אלא םירחבנ םניא ויטפושש טפשמ תיב ידי לע ,תשבוגמ הקוח הב ןיא
יתעדל רצוי ,המצע תיטפשמה תכרעמה ידי לע םהייח ימי לכל םינוממ
תוטלחהה תלבק ךילהו היטרקומדה תניחבמ .יתייעב דואמ בצמ
.הלק אל היעב הפ שי יטרקומדה

ירוביצ ןוידב הוולמ וניא הזה ךילהתהש אוה תוחפ אל רומחש המ"
חוכיווה תא הקינחמש הבוט אל הריווא וזיא הרצונ ץראב .ומשל יואר
רקבמש ימ לכש השוחתה תא תרצויש הקירוטר וזיא הרצונ .הזה אשונב
ינא .תאז תלבקמ אל ינאו .קוחה ןוטלש לש וביוא אוה טפשמה תיב תא
תוקולחמ םויה שי תיטפשמה הליהקה ךותב .ןוכנה אוה ךפיההש תבשוח
,דוסיה יקוח ,הקוחה :קרפה לע תודמועה תולאשה לכ יבגל תוקומע
ללכ הכוז הניאש תקולחמב תויורש הלאה תולאשה לכ .טפשמה תיב דמעמ
וזיא ץוח יפלכ רוצילו תורוש רוגסל ןויסינה ללגב ירוביצ דהל
.תוינגומוה לש ןיע תיארמ

הקימנידה .אירב אל דואמ אוה תוינגומוה רצייל הזה ןויסינה"
רבד לש ופוסב תרצוי ,תכרעמב תימינפה תקולחמה תא קיתשהל הסנמה
תכרעמל קזנ תמרוגו ,רוביצב םילודג םיקלח לצא תכרעמה יפלכ רוכינ
תכרעמה יפלכ םג םיאמצע תויהל םיבייח םיטפושש ןוויכמ המינפ
אל םהילע תצחול תכרעמהשכו .תוינוציחה תוכרעמה לומ קר אל ,םהלש
.תינויער תויוויטקלוק ןמ וזיא רצוי הז .ןוכנ אל הז תואמצע אטבל
תינויער תויוויטקלוקו ללכב תינויער תויוויטקלוק תבהוא אל ינאו
.תיטופיש תכרעמ ךותב אל יאדו .טרפב תיטפשמ

אלש ןוכנו ,םימויאו תופקתה שי ונלש תיטופישה תכרעמה לעש ןוכנ"
.תקפסמ הדימב תיטופישה תואמצעה לע הנגמ תיטילופה תכרעמה דימת
תפרוג תוענמיה קידצהל לוכי וניא טפשמה תיב לע ןגהל ךרוצה לבא
."ונייחב טפשמה תיב לש ומוקמב ירוביצ ןויד לכמ
?ידמ הרוגס טפשמה תכרעמש אוה תרמוא תאש המ םאה

םוקמ םושב ירה .םיטפושה יונימ ןיינעב היעב תמייק לכ םדוק .ןכ"
יונימ ךילהת לע הטילש שי םיטפושל ובש הזכ בצמ ןיא םלועב
ער הז לבא ,ךילהתב רמול המ שי םיטפושלש דואמ בוט הז .םיטפושה
רתוי תכרעמה שארב םידמועל ןתונ הז .וב הטילש םהל שי רשאכ דואמ
רשא ,ידמל הדיחא ,הרוגס תכ ןימל תכרעמה תא ךפוה הזו חוכ ידמ
יפלכ איה ילש הנעטה יכ ריהבהל הצור ינא .המצע תא החיצנמ םצעב
לבא .םיניוצמ םיטפוש ונל שי ללכ ךרדב .םיטפושה יפלכ אלו הטישה
המיאתמ אל תייהנ ןשיה טפשמה תיב יבגל םלועב הבוטה התיהש הטיש
."יזכרמ יתרבח-יטילופ ןקחש אוהש טפשמ תיבב םיקסוע ונא רשאכ

ריחמה .3
?טפשמה תיב תא תרקבמ תאש ךכ לע ריחמ תמלשמ ךמצע תא

העד וז םא םג .ריחמ וזה הליהקב שי תיתרגש אל העד תעמשהל .ןכ"
קר אל ךכב יתשגרה ינא .תדבוכמ הרוצב תעמשומה תיעוצקמו תקמונמ
םיפתשמש תונותיעב תומוקמ שי .תונותיעב םג אלא ילש הליהקה ךותב
תכרעמהו ללכב תיטפשמה תכרעמה לש םזגומה ןויסיחה םע הלועפ
,תכרעמה-ביואכ םיתעל ילא םיסחייתמ הלאה תומוקמב .טרפב תיטופישה
שיש ךכל הרע ינא .טפשמה תיב לע םירעתסמל תשומחת ןתונש ימכ
ירבדב שמתשהל םילולע רשא טפשמה תיב םע המחלמ םהל שיש םישנא
תבשוח ינאו .חויטב הנימאמ אל ינא לבא ,ךכ לע תרעטצמ ינאו
,התוא תיחשהל לולעש רבד איה תכרעמה לש תפרוג תננוגתמ הבוגתש
תרוקיב לש ,ןאכ רוציל םיצור ונאש תרוסמ התוא תא טטומל לולעש
.תירוביצ

רשפא יאש .תיוויאנ ינאש יל םירמוא םימעפל :הזמ רתוי ךל רמוא"
אל ומצעב םעהש .םזילנרטפ לש הדימ ילב םימיוסמ םיכילהת םדקל
,תילרבילו הרואנ תיתקוח-תינידמ תנוכתמל ומצע ךותמ עיגהל לוכי
.םייחרכהו םיימיטיגל םיעצמא םה םיפטחמו הקתשה לש םיעצמא ןכלו
תבשוח ינא לבא .הזה ןועיטה תא לבקל הנכומ ינא תמיוסמ הדוקנ דע
ינפמ ,ןכוסמ אוה הזה רואנה םזילנרטפה ובש בצמל םויה ונעגהש
ירוביצ ןוידל ולעויש בושחש םיכלהמ עינצהל ידכ שומיש וב םישועש
."יולג
.המגוד יל ינת

רע אלו יד הילע עדוי אל רוביצהש רוא-תמרופר קרפה לע תדמוע תעכ"
יתבב סמועה תא לקהל הדעונש המרופרכ תגצומה המרופר .התובישחל
יתבב סמועה תייעב תא רותפת אל איהש לכל רורב השעמל לבא טפשמה
טפשמ תיב לא סמועו תויוכמס רתוי ריבעתש המרופר תאז .טפשמה
רומשלו םהב רחבי אוהש םיניינעב קר לפטל ןוילעל רשפאתו םולשה
תיבש תבשוח ינא .םישיגר םיירוביצ םיניינעב תידוחיי תוכמס וידיב
יתעדל ךירצ תרחא בשוחש ימ םג לבא .בוט אל רבד אוה הזכ טפשמ
דדומתהלו עיצמ אוה המ ריבסהל ,תסנכלו רוביצל תויקנ םיידיב אובל
רוביצהש יטופישה תורישב תושק עוגפל לולע יונישהש הנעטה םע
רתויב םייסיסבה רטשמה ירדס לש יוניש רוציל ןוכנ הז ןיא .לבקמ
וישכע תושעל םיסנמש המ םצעב יכ ,ינכט ינוגרא יוניש לש הווסמב
ונל םירדסמש ונל םירמואש ילבמ שדח גוסמ טפשמ תיב ונל רדסל אוה
."ןיקת אלו יטרקומד אל ,ןוגה אל יל הארנ הז .שדח גוסמ טפשמ תיב

תונצחשה .4
םיכילהתב תבצעמו תיזכרמ תומד אוה ןוילעה טפשמה תיב אישנ המכ דע
?םהילע תרבדמ תאש

קלח לבא ,דחא םדא לש ויפתכ לע קר אשינ וניא בושח ךילהת םוש"
אישנה לש תדחוימה ותוישיאמ עבונ ונילע רבועה ךילהתהמ לודג
ךורב שיאה לש תונוכנב ולו תידוחיי העפות שי הפ .יחכונה
תיב אישנ שיש הנושאר םעפ וז .תומרה לכב לועפל הזה תונורשכה
תיעוצקמה תורפסב םייזכרמה םיבתוכה דחא אוהש ןוילע טפשמ
,ןיד יקספ תביתכ ךרד םג ותדובע תא להנמש םדא אוהש .תיאנותיעהו
לש דומצ לוהינ ךרד םג ,תיטופישה תכרעמה לש דומצ לוהינ ךרד םג
לש הפנע תכרעמ לוהינ ךרד םגו ,הלוכ תירוביצ-תיטפשמה תכרעמה
רבד הז .םלועבו ץראב תויעוצקמ תוטילאו תורחא תויושר םע םירשק
תא ךפוה אוהש ינפמ - בוטל .ערלו בוטל ,והומכ ונל היה אלש
התוא תא דדועמ אוהש ינפמ - ערל .העיגפ יתלבו הקזח דואמל תכרעמה
רשא תוננוגתה טקניטסניא ותוא תאו יתרביד הילעש רתי תוינגומוה
תוצובקש אוה הרוקש המ ךכמ האצותכ .תיניינע תרוקיב ענומ םצעב
תוחתפמו תוטלחהה תלבק ךילהתמ וחדוה ןהש תושח הרבחב תונוש
."רבעב ונעדי אל הומכש ,טפשמה תיב יפלכ תוניוע
?טיפש לכהש קרב אישנה לש ותפקשהל הפתוש תא םאה

קרב אישנהש הכירעמ םג ינא .טיפש לכה אל :תיעמשמ דח .אל טלחהב"
,ביחרהל לכ םדוק איה ולש הדובעה ךרד לבא .טיפש לכהש בשוח אל
.הרושמב הב שמתשהל ,םצמצל זאו ,תינורקעה תוכמסה תא ומצעל רוציל
.תונוכנ רתוי וא תוחפ יניעב ןה קרב אישנה לש תויפיצפסה תוטלחהה
עובקל ול בושח לבא ,וחוכב ןובנ שומיש השוע רשא ןובנ םדא אוה
היעבה .ןהב שמתשהל לכוי םיאתמה הרקמבש ידכ תכל תוקיחרמ תואמסיס
שיש תויושיגר ןתואב ונחינ םיטפושה לכ אלש איה וזה הלועפה תרוצב
םיטפוש שי ,טיפש לכהש בושו בוש םירמוא םלוכשכו .קרב ןרהאל
תולובג יבגל הדימה שוח תא םידבאמו תוניצרב תאז םיחקולש
."טופישה
?הז ןיינעב וקה תא וצח טפשמ תיב לש תוקיספ הזיאו טיפש אל המ

ירדסו תיתרבח-תילכלכ תוינידמ ,תומחלמ לוהינ ,ץוח יסחי ימעטל"
.םיינויצילאוק םימכסהו יטילופה ךילהה םג .םיטיפש םניא תויופידע
תא הבייחש הקיספה התיה יניעב רתויב תויתייעבה תוקיספה תחא ןכל
יתבשח .םושיא בתכ ודגנ שגוה םרטב יערד תא רטפל ןיבר הלשממה שאר
טפשמה תיבלש םוקמל תוצרפתה םג לבא הפוגל היוגש הטלחה התיה וזש
םכסהה ןיינעב טועימה תדמע םג .וילא ץרפתהל היה רוסא
תוליעפה םקרמב היואר אל תוברעתה יניעב התיה ס"ש םע ינויצילאוקה
.ילילג רינ ןיינעב םג הגש טפשמה תיבש יתבשח .תיתגלפמה

ברע סואה טניירואל הסינכ רוסאל רנרוד תטפושה לש הטלחהה"
תא יתבהא אל .יטפשמ סיסב תרסח איה ףא התיה תונורחאה תוריחבה
לעפ אוה לבא ,והינתנ ןימינב ,זא הלשממה שאר לש ותוגהנתה ןפוא
קלח היה הזו תוירשפא תואצותל תוירחא חקל אוהו ותוכמס תרגסמב
,טיפש אל עוריא לש יטמגידרפ הרקמ אוה הזה הרקמה .ולש תוינידמהמ
.הלשממה שאר לש תימונוטואה תוכמסה תרגסמב ןיטולחל אוהש והשמ לש
."ולא ןיעמ םירבדב ברעתי טפשמה תיבש תעדה לע הלעי אל
תא םידבעשמ ונחנאש ?הז ןיינעב ושבתשה וניגשומש תנעוט תא םאה
?טפשמה תונוילעל ריבס יתלב ןפואב ונמצע

רשא תושאונ יהשוזיא םינורחאה םירושעב ץראב שיש תבשוח ינא"
תכרעמהש השוחתמ .תיטילופה תכרעמב ןומא רסוח לש השוחתמ תעבונ
הזש הנומא החתפתה ןכ לעו .םיארונ םירבד השועו תפרוטמ תיטילופה
תא .ףוריטה תא רוצעל לוכיש ןיוצמו יופש דחא דסומ ונל שיש אלפנ
הצירפה תאו תותיחשה תאו תורהנמה תחיתפ תאו תוידוחייה תובצקהה
לכ תא ונל רותפי טפשמה תיבש הנומא ונלצא החתפתה .סואה טניירואל
.םיניוצמ םירבד השוע טפשמה תיב םירקמ הברהב ,תמאבו .תויעבה

הזיא ןאכ שי .תויעבה לכ תא ונל רותפל לוכי אל טפשמה תיב לבא"
אל לבא ,םשו הפ ,רצקה חווטב עייסמ ילואש הזכ quick fix ןימ
.תיטילופה תכרעמה רותפל הכירצ ןתואש דוסיה תויעב תא רתופ
ידי לעו ץ"גבל הציר ידי לע ונלש תוקוצמה תא ףוקעל ןויסינה
יתלבו תינגומוה יתלבה תרחבנה תיטילופה תכרעמה תא םולבל ןויסינ
אוה תינוליחו תיברעמ ,תינגומוה תיטפשמ תכרעמל התפפכהו תיברעמ
."דואמ השק רבשמ ידיל ונתוא איבהל לולע אוה .חלצי אלש ןויסינ
?לארשיל הקוח לש ןויערהמ םג תגייתסמ תאש ךכל הביסה תאז םאה

םגו ךילהה תניחבמ םג יתייעב אוה הזה ךלהמהש תבשוח ינא .ןכ"
ונא דחא רקובש הנכסה ןאכ תמייק ךילהה תניחבמ .תוהמה תניחבמ
ונלאשנו ונעדיש ילבמ השקונ הקוח ונל שיש תולגלו ררועתהל םילולע
הבחר המכסה הגשוהש ילבמו יואר ירוביצ ןויד ךרענש ילבמ .ונתעדל
בושש ךכ .םייטילופהו םייתקוחה םירדסהה זכרמב ודמעיש םיכרעה לע
,ןכל .םהילע הפכנ והשמש רוביצב םילודג םיקלח לצא השוחתה רצווית
ןגעל ןוכנ יכ הרובס ינניא ,ילש םיכרעה םה הלאה םיכרעהש תורמל
.וזכ הרוצב הקוחב םתוא

הטילא ימרוג לש ןויסינ ןאכ שי .תוהמ לש היעב םג הפ שי לבא"
תרגסמ תתל ידכ טפשמה תיב תועצמאבו הקוחה תועצמאב דובעל םיקיתו
אל דואמ םויה איהש הייסולכואל תינגומוה תיתקוח-תיגשומ
םהיכרע תא ןובשחב האיבמ הנניא תאזה תרגסמה .תינגומוה
,םיברעה - םיחרזאה תיצחממ רתוי לש םהיתונומאו םהיתושיפתו
הקוח םיקהל םיסנמ רשאכ .םייתרוסמהו םייחרזמה ,םייתדה
רשפא יא ,וזכ הנניאש הייסולכוא לע תילרביל-תינוליח-תיברעמ
רתי גישהל םוקמבש ,הפיכא לש ךלהמכ אלא הזה ךלהמה תא תוארל
הסיסת רתוי רוצי אוה .רומגה ךפיהה תא גישי תיחרזא תודיכל
תיבל תודגנתהה תא דואמ ריבגי םג אוה רבד לש ופוסבו .גוליפו
הייסולכואהמ קלח לש םיכרע הפוכש ימכ שפתיי רשא ןוילעה טפשמה
."תויטילופ תורשפו תומכסה לש האצות םהש םיקוח לטבמו
?ידמ קזח ונלש טפשמה תיב ךיניעב םאה

דגנ קוספל ססהמ אלש ,וינע םגו קזח םג אוהש טפשמ תיב הצור ינא"
.ויתולבגמל רעש טפשמ תיב םג לבא ,םדאה תויוכז לע ןגהלו ןוטלשה
הטישה .ינצחש טעמ טפשמ תיבכ םימעפל יל הארנ יחכונה טפשמה תיב
לש ,ףוסוליפה ךלמה לש הטישה תא םימעפל הריכזמ גיהנמ טפשמה תיבש
השק רבד הזו .םהיכרע תויהל םיכירצ המ הלעמלמ םיחרזאל עידומש הז
.תיטרקומד הניחבמ דואמ

ןוטלש לשו היטרקומד לש הקירוטרב לבלבמ שומיש ץראב השענ םויה"
ןיבו טפשמה תיבל תסנכה ןיב חותפ יתקוח גולאיד עונמל ידכ קוחה
רשאכ .ונייחב טפשמה תיב לש יוארה ומוקמ לע טפשמה תיבל רוביצה
תיטילופ תוינחוככ וא ץ"גב תפיקעכ תגיותמ טפשמה תיב דגנ הנעט לכ
הזכ גולאיד ילבו .םייקתמ אל הזכ גולאיד קוחה ןוטלש לע םויאכ וא
.ןיקת יטרקומד ךילה ןיא

תיטילופה תכרעמהש העשבש ןוויכ ונלצא דחוימב רומח הזה רבדה"
םייחרזמה לש םישדחה תוחוכל החתפנו היצזיטרקומד הרבע תירוביצהו
ידמל הרוהט הראשנ תיטפשמה תכרעמה ,םיברעה וליפאו םייתרוסמהו
ןיבל תאזה תכרעמה ןיב המאתה ןיא ןכ לע .תונשיה תוטילאה תניחבמ
ןורחא טלפמכ תשמשמ תאזה תכרעמה םיוסמ ןבומב .תיטילופה תכרעמה
ןיידע רתונש דיחיה דסומהש םישיגרמה תונשיה תוטילאה לש םיטנמלאל
הייטנ םהל שי ןכ לעו .טפשמה תיב אוה םהיכרע תא גציימו םתטילשב
םולבל ידכ וב שמתשהל םצעבו טפשמה תיב לש וחוכ תא םיצעהל תיעבט
.היצזיטרקומדה ךילהת תא ןסרל וא

השוחתה תא רוציל הלולע איה .תאזה הייטנהמ דואמ רהזיהל ונילע
לע ןגהל ידכ יתקוחה ךילהתב שומיש השועש תחא הצובק ןאכ שיש
רשא םייטרקומדה םיכילהתה ינפמ הלש םיכרעה לעו הלש םיסרטניאה
ןה תמאב ןכסי אוה רצווייש םשורה הז םא .הטילש ללכמ ואצי הרואכל
ולבקתי םיילרביל םיכרעש יוכיסה תא ןהו טפשמה תיב לש ודמעמ תא
יל המדנ .דואמ הער היהת תאזה האצותה .הלוכ וזה הרבחה לש היכרעכ
.תאזכש האצותב ןיינועמ ונניא ונתאמ דחא ףאש

ילש תוחכותהש לכל רורב יכ הווקמ ינא :ישיא רבד רמול הצור ינא"
,העיבתהו הריקחה תוכרעמל ומכ ,טפשמה יתבל .בהוא תוחכות ןה
ןוטלשלו םדאה תויוכז לע הנגהל ,היטרקומדל תינויחו תיזכרמ המורת
םהל תושעלו םתוא שילחהל םיצורה םימרוג תילארשיה הרבחב שי .קוחה
לבא ,יחוכ לכב הלאה תומגמבו םימרוגב תקבאנ ינא .היצמיטיגל-הד
הלאה רתויב תובושחה תוכרעמה תא ךופהל הזה קבאמל תתל רוסא יתעדל
תכרעמה ידי לע תפכאנ תרוקיבמ תוניסח רשאכ .תושודק תורפל
תופקתהמ רתוימ רוכינלו ןומא ןדבואל םרוג רבדה ,המצע תרקובמה
."די תתל הצור ינניא וזה תנכוסמה הייטנל םג .הילע תויטילופ
*

12/11/1999 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]