Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 1999 רבמבונב 18 ,ס"שת ולסכב 'ט ישימח םוי
   


Sections


Advertiseןאכמ לבא ,םימותס םירבד שיש ןוכנ .חצרה תריזב רלפמק
הכורא ךרדה היצריפסנוקל דעו


תעשופ תונלשר םתס ?היצריפסנוק
ןיינעב היצריפסנוקה תיירואית לש הנשמה ירוביגמ דחא
ילעב .חצרה תא דעיתש םלצה ,רלפמק ינור אוה ןיבר חצר
ןיבר הילד וליפאו כ"בש ןכוס אוהש םיחוטב הירואיתה
רבוש ,תומשאההמ רעסנ ,רלפמק .השרפב ודיקפת לע ההות
חצרה ינפל שדוחש רבתסמ .םינש עברא לש היופכ הקיתש
... םע ברקתה


טיבש הירוא

ואידיו תמלצמב ןיבר חצר תא דעיתש בבוחה םלצה ,רלפמק ינורל
דצל ,ותיבב תאצמנ איה .תררמצמ תטלק דוע שי ,רבח ול ליאשהש
.םיירוביצו םייתחפשמ םיעוריא תודעתמה ,תורחא תובר ואידיו תוטלק
יכלמ רכיכב ןוירישה םויב ןיבר קחצי לש ותעפוה תא תדעתמ תטלקה
ולאש עוריא ותואב .חצרה ינפל שדוחכ ,'95 רבוטקואב 12-ב ,לארשי
.ינוציק ןימי יליעפ ידיב העיגפמ ששוח אוה םא ןיבר תא םיאנותיע
קיפסמ יתרבע .תוילילש תועפות שי רשאכ םג ,חוטבו בוט שיגרמ ינא"
,הלשממה שאר בישה ,"הלאכ םירבדמ שושחל אל ידכ ילש יאבצה תורישב
.םוקמ ותואב חצרנש ינפל םימי 23

אוה ןיבר תא .הגאדל הביס התיה המכ דע תדמלמ רלפמק לש תטלקה
ףקומ הארנ הלשממה שאר .םירופס םירטמ לש קחרממ ,זא רבכ םליצ
ילוא הינוריאה תיברמל ,תפפור תיארנ וביבס החטבאה ;םיאנותיע
,המוקה הבג רלפמק .רבמבונב 4-ה לילב התיהש יפכמ רתוי תפפור
טעמכ ולש המלצמה .ותוא רצע שיאש ילבמ ןיבר דיל דמע ,ינומלאה
.וירחא הבקע איה .םיינרע ,םימודא וינפ תא הדכל איה .וב העגנ
.המלצמל ובג ,בבותסהש דע הבקע

ןותנ אוה ,יביבא לת ןופצה ותיב ןולסב תטלקב םויה הפוצ רלפמקשכ
ירחא םינש עברא .תונשרפ הל תתל ןכומ וניא לבא ,תושגר תרעסב
.תרוקיב-שיאכ ירוביצה תורישב דבוע אוה .דואמ ריהז רלפמק חצרה
וניא םהבש םימוחתב ברעתהל אלש רהזנו ויתולמ תא ררובש םדאכ
,םיבר םיאשונב ותעד תא עיבהל ןכומ וניא אוה ,תיעוצקמ תוכמס
הארנ תאז לכבו .ןיבר ביבס התיהש החטבאל םיעגונה ולאב אל יאדו
תא דקמל שקבמש רסמ - גיצמ אוהש תטלקהמ ילאוטקא רסמ ריבעמ אוהש
לכ קעוז ,תונלשרב וטיבה הנה .היצריפסנוקה תנעט תכרפהב ןוידה
.ךסמה יבג לעמ דצרמה םיירפ

לע דחא" ,יאקרב יזר לש ותינכותב רלפמק הפצ רבעש ןושאר םויב
הילד תסנכה תרבח .וינזוא ועמשש המל ןימאהל לוכי היה אלו ,"דחא
ןרהא ,סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לומ הבשי ףוסוליפ-ןיבר
התלעהו ,ןיבר תחטבא ילדחמ תא הרקחש הדעווה שארב דמעש ,רגמש
הנממ שקיב רשאכ .חצרל עגונב "תוחותפ תולאש"ו תוהימת לש הרוש
,וילא אקווד סחייתהל ןוכנל האצמ ,"ךומסה תטיש"ל סחייתהל החנמה
םיקדוב אלו ילירטס חטש אלו ןמוסמ חטש אל ןיא" .רלפמק ינור לא
םלצל לוכי םואתפ ,הזה רלפמקה םואתפ הלועו" ,הרמא ,"גגה תא
."?אב אוה הפיאמ ,גגהמ

תא וריזחה ,"אב אוה הפיאמ" הזימרה דחוימבו ,ןיבר לש םירבדה
הרדוש חצרה תא הדעיתש תטלקה .ררחתשהש בשח הנממש הקוצמל רלפמק
2 ץורע תושדחל ורכמנ הילע תויוכזהש רחאל ,'95 רבמצדב 19-ב
רבגה ךפה תטלקה לש התנרקה רחאלש תועובשב ."תונורחא תועידי"לו
ולחה רודישה רחאל דימ ןכש ,טהול םטייאל (37 ןב זא) ינומלאה
לכ אלל ,כ"בשה לש ילוא ,והשלכ ןכוס ותויה רבדב "תורעשה" ףוצל
.ףסכב תטלקה תא רוכמל ותטלחה דגנ תונעט םג ועמשנ .יתדבוע סיסב

לע רזג ךכ רחאו םימויאו תודרטהל ןותנ רלפמק היה תועובש ךשמב
הקיתשה .תרושקתה ילכמ תוינפ תורשע לביקש תורמל ,הקיתש ומצע
םלעוה" אוהש ןועטל היצריפסנוקה תיירואית ידיסח תא הדדוע
וייח תא להנל ול הרשפיא םג לבא ,ןוכנ וניא ללכש המ ,"ץראהמ
.ותדובעב ךישמהלו ליגרכ

ותוא םידישחמ םה .לווע ול ושע ןיבר הילד לש הירבדש שיגרמ רלפמק
ןוויכמו .הנכסב ותוא םיביצמ וליפא ילוא ,והשלכ רשקל תופתושב
רתוי דועו ,ותקיתש תא תצק רובשל םיכסה ,ותוא םידירטמ ךכ לכ םהש
.ותיבב רקבל יאנותיעל הנושארה םעפב רשפאל ,ךכמ
ךירפהל ידיקפתמ אל

בשוח ינא המ רמול הצור אל ינא" ,רמוא אוה ,"יב העגפ ןיבר הילד"
עלקנש ,הרושהמ חרזא ינא לבא ,רזומ ןכא ילש רופיסה .היעינמ לע
שארב התיה ןכמ רחאל יתלועפ רקיעו ,תיגרטו תיטמרד היצאוטיסל
יתעגפנ .תמאה רקחל עיגהל טפשמהו קוחה תונוטלשל עייסל הנושארבו
איהש ךכמ םגו .הלש תלזלזמה תוסחייתההמ ,'הזה רלפמקה' הרמאש ךכמ
תורמל ,היצריפסנוקה תיירואיתב רוביצה יניעב הרואכל יתוא הדישחה
תא ןיבמ ינאש שיגדהל יל בושח .הב הנימאמ הניאש השיגדהו הרזחש
."הסעכ

תא ןקתל הנממ שקיב ובו ,ישיא בתכמ ןיבר כ"חל חולשל רהימ רלפמק
.הל בתכ ,"...ךירבד תא לומתא עומשל דואמ יתאלפתה" .םירבדה
ולא תולאשש ,ןיינע לש ופוגל ,ךל רורב תויהל היה ירה ךירצ"
םג תאש חינמ ינאו ,תיתכלממה הריקחה תדעו ידי לע תוידוסיב וקדבנ
לש ןכש לכ אל ,הדעווה לש םיטרופמה םילקוטורפה תא לבקל הלוכי
המ .רימע לאגי חצורה לש וטפשמב ידגנ הלהנתהש תידגנה הריקחה
רצו ,התסהב ימעטל תלבוגה ,לוזלז לש המינ רתוי הז ךירבדב יתאצמש
."ךיפמ אקווד תאז עומשל יל היה
?"היצריפסנוקה תיירואית" תא ךירפהל התע דע תאצי אל עודמ

םירבד שיש ןוכנ .תינוימד איה הירואיתהש רובס ינא ,תישאר"
בשוח אל ינא .הכורא ךרדה היצריפסנוקל דעו ןאכמ לבא ,םימותס
ימש רחאמ ,תאז םע דחי .תוינוימד תוירואית ךירפהל ידיקפתמש
ךירצ יתייהש רובס ינא ,ןיבר תחפשמ וז םעפה תולאשה תא הלעהש
יתטלחה ןכל .רבדל ףוס ךכב םישלו ,ירוטסיהה טביההמ תוחפל ,ביגהל
."הזה ןויארה תא תתל
?ןיבר הילד םע םעפ תשגפנ

הילד םע שגפיהל רומא יתייה היזיוולטב תטלקה םוסרפ ינפל םוי"
ורמא םה .סגלסייו בד לש ןידה יכרוע דרשמב ןיבר לבוי םעו ןיבר
םה השיגפל םדוק רצק ןמז .עודמ וקמינ אלו ,השיגפב םיצור םהש
."קמנל ילב ,תלטובמ השיגפהש ועידוה

,"החותפ הלאש"כ רלפמק תא הגיצהשכ התגשש תבשוח אל ןיבר הילד
איה ,"שדח אל רבד םוש" .היעב וררוע הירבדש עומשל תעתפומו
."םינש שולש רבכ תלאוש ינא הלאה תולאשה לכ תא" .השיגדמ
.רלפמקל רשאב תויהתל חתפ הריאשמ אל רגמש תדעו לבא

רופיסה .תיפוס הבושת אצמ אל יתעדל רלפמק ינור לש רופיסה"
דבעידב הארנ הז ,םיעוריאה ךלהמ לכ תא םליצו ,גגה לע הלע והשימש
."הומת
?ןיטולחל םימת ןפואב חצרה תא םליצ רלפמקש קפס והשזיא ךל שי

"?תעדל יל הפיאמ .תעדוי אל ינא"
?'הזה רלפמקה' ותוא תיניכ המל

רבד םוש יל ןיא .גגה לע םש הלע םדא דועש ךכל תוסחייתהכ היה הז"
הצור אל ינאו ,רבעב וילע ומייאש יתעדי אל .רלפמק ינור דגנ
."תולאש גיצהל הצור קר ינא .ול קיזהל
תורוקמ שי רידאל

עבראב .רלפמק ינורל רשקב תולאש הגיצמש הנושארה הניא ןיבר הילד
ידיסח לש "םהיתוריקח"ל יזכרמ דעי היה אוה תונורחאה םינשה
,קיז רידא אוה ודגנ תודשחה תאלעהב רתויב יבקעה .רשקה תיירואית
ןיבר קחצי דגנ םיתיסמה ילודגמ אוה ,םיבר תעדל ,קיז .7 ץורע רדש
תינכות" ץורעב רדשל ךישממ אוה םויכ םג .חצרל ומדקש םישדוחב
ינור יכ ,ןעוטו רזוח קיז .רקובב עשתב ישיש םוי ידמ ,"תישיא
חרבוהו ,כ"בשה תורישב חצרה תא דעיתש ,כ"בש ןכוס אוה רלפמק
"הנטקה תועטה" אוה רלפמקש ענכושמ אוה .תטלקה םוסרפ רחאל ץראהמ
תיירואית" לש םירחא םידיסח ומכ .םמזש םלשומה עשפב כ"בשה השעש
קרט רלפמק .רלפמק ינור םע ינופלט רשק רוציל הסינ קיז םג ,"רשקה
.ןופלטה תא ול

,"ךסנ ןיי ,הינפמש" רמאמב קיז טריפ רלפמק דגנ "ויתודשח" תא
ררועש ,רמאמה .'97 רבמבונב הטלבהב "הפוצה" ןותיעב םסרופש
לש רתויב הטובה הרידחה - תוחפל הנורחאל דע - היה ,תושק תובוגת
58" קיז הלעה רמאמב .תיזכרמה תרושקתל היצריפסנוק תיירואית
ןיבמ .ביבר ישיבאל תורושק ןתיברמ .ןיבר חצרל תועגונה "תולאש
:דבוכמ םוקמל רלפמק ינור הכוז חצרה לילל תורישי תועגונה תולאשה

השדח ואידיו תמלצמ לביקש ,רלפמק ינור םליצ עודמ :36 הלאש"
'המלצמה תא קודבל ידכ' תרצעה לש ירוחאהו ךושחה קלחה תא ,הנתמב
"?המלצמה תא ול ןתנש 'רבחה' והימ ?תראומה םיעפומה תמב תא אלו

הבשיש תובישח תרסחו הכושח תומדב םעפ ידמ דקמתה עודמ :37 הלאש"
"?(רימע לאגי) םש

לש םוליצה ודיב שיש הדבועה תא דימ םסריפ אל עודמ :38 הלאש"
לש הקידב רבע טרסה םאה ?םוסרפה דע תועובש רפסמ ןיתמהו חצרה
"?כ"בש ןכוס אוה רלפמק ינור םג םאה ?כ"בשה

רחאו ,חצרה רחאל ל"וחב ותוא איבחה כ"בשה .כ"בש ןכוס אוה רלפמק"
םיאב םה וישכע" .םויה םג קיז ןעוט ,"ץראל ותוא ריזחה ךכ
- הנהו ץראב אל אוהש ונעט םה ,הלאה םילבמטה' ,ונדגנ םינעוטו
םה המכ יכ ,רזחוהו ץראהמ חרבוה אוהש איה תמאה לבא .'ץראב אוה
"?םדאנבה תא שינעהל םילוכי
?וזה הנעטה תא ססבל לוכי התא

לבא .כ"בש ןכוס אוהש עדוי ינא המ ךמס לע ריבסהל לוכי אל ינא"
."רלפמק ירחא ונבקע .תורוקמ יל שי
ךל שי - הנהו ,תוניצרב ךילא םיסחייתמ אלש ןעוט דימת התא
.התוא חקול אל התאו ,יניצר רמוח תוארהל תונמדזה

תאו ימצע תא ןכסמ ינא .ילש תורוקמה תא תוארהל לוכי אל ינא"
."וישכע םג ונל םיניזאמ חטב םה .ןונגנמ דגנ םחלנ ינא .ייח
?ןיבר הילד הרמאש םירבדה לע בשוח התא המ

הילדלש ןמזמ רבכ יתעדי .םייופצ יתלב םינוויכב םיחתפתמ םירבד"
םישנא םה ןיבר תחפשמ ינבש חיכומ הזה ךילהתה .תולאש שי ןיבר
."םימכח
רלפמק ינור לש וייח תא םיביצמ ךלש םירודישהש הז םע היעב ךל ןיא
?הנכסב

אוה הזה שיאה .יתוא ןכסמ אוה .כ"בש ןכוס אוה ?ותוא ןכסמ ינא"
"?הז תא ףושחל ךירצ אל זא ,בנג אוה והשימ םא .םימת קידצ אל

,ותכרעהל וליפא .7 ץורע תדמע תא גציימ וניא ,שיגדהל בושח ,קיז
ברקמש בשוח ינא" .תלבגומ הזיחא התנק היצריפסנוקה תיירואית
ל"דפמה לא םימדקתמש לככו ,קדוצ ינאש םיבשוח 80% ידרחה רוביצה
,"חומב יטנג םגפ םע ודלונש םישנא הלא .יל םינימאמ תוחפ םישנא
.רמוא אוה

ךלוה קפסהו ,קפסהמ תונהיל קיזל םינתונה הלאכ שי ,תאז לכבו
םישדח תונליאב תולתיהל לוכי אוהשכ ,וישכע דחוימב לחלחמו
תכרעמ שאר רמוא ,"רופיס הזב שיש ןימאמ אל ינא" .םידבוכמו
:םטושפכ םירבדה תא תוארל הטונ ינא" ,לגס יגח ,7 ץורע לש תושדחה
אוהש ךכ לע רידא תא דבכמ ינא לבא .םליצו םש היה טושפ רוחבה
רידאו העוט ינאש ררבתי ףוסב ילוא ,עדוי ימ .הזה אשונב לעופ
."?קדוצ
תולאשל תוטושפ תובושת

יארקא לאשמ .תונדשח רלפמק םשה ררועמ ינוציק ןימי יגוחב קר אל
רלפמק לש וקלח הלעמ "ריבסה םדא"כ ורדגויש םישנא ברקב םגש ,הלגי
יזר לש תינכותב ןיבר הילד לש הירבד .תויהת ןיבר חצר דועיתב
."הזה רלפמקה םע והשמ שי"ש ,הרימאה תא רוביצב וססיב ומכ יאקרב

םדאה - רלפמק ,ישגרה ,רישיה רושימב .הרק רבדה דציכ ןיבהל לק
עלקנ - יעוצקמ םלצ וניאש תורמל ,ןיבר חצר תא םליצש דיחיה
תרצעה םויסב .וטושפכ ותוא לבקל השקתמ תעדהש ,םירקמ ףוריצל
- חצרה-תריזב דקמתהו ריעה ןג גגל הלע אוה לארשי יכלמ רכיכב
- הייריעה ןיינב לש לוריבג ןבא בוחרל הנופה ןוינחהמ האיציה
הביס הרואכל ול התיהש ילבמו ,ןיטולחל המימת ןיידע התיה וזשכ
ןויארב רלפמק רמא תטלקה רודיש רחאל .תאז תושעל תינויגה
ותוא ףחד "ימינפ לוק"ש םוליצה תעשב שיגרה יכ ,"תרושקת תועידי"ל
רמוא אוה ,םינש עברא קחרממ ,םויה .ןוינחב השענה תא םלצל ךישמהל
.ונווכל םש התיה לרוגה דיש שיגרמ וניא רבכש

תא ךכשל ועייס אל תטלקל םוסרפ ןתינש רחאל תרושקתב ויתועפוה
ילארשי-אל ןפואב דרח אוה .שיגרו רגוסמ םדא אוה רלפמק .תוהימתה
הלועש הלאש לכ לע ,הכרעה ררועמ ןפואב ,בישהל ברסמו ,ותויטרפל
תומדל םלשומ קוהילכ הארנ אוה ותוהמ לכב .תונציצמ לש חיר הנממ
הארנ אוה ,היזיוולטה ךסמל דעבמ .תירוטסיה המרדב רוביג-יטנאה
.ידמ םלשומ קוהילכ םיבר םישנאל '95-ב

,םירחא תומוקמב וא ןולס תוחישב ,רלפמק יבגל תולעומש תויהתה לבא
ץמאמב ףתתשהל ןכומ וניא ומצע רלפמקש תורמל ,תאז .הכרפהל תולק
יל היהש המ לכ תא יתרמא" .םויה רדסמ "רלפמק תלאש" תא דירוהל
הרטשמב יתרקחנ ,תיתכלממה הריקחה תדעווב יתרקחנ :דיגהל
יתינע .חצורה לש וטפשמב תידגנה הריקחב יתרקחנו ,תוטילקרפבו
.סאמנ ,יד יתניחבמ" .רמוא אוה ,"בוחרב וליפא ,וניינעתהש םישנאל
יתרמאש המ לש םייטנתואה םירבדה םה םיבושחה םירבדהו ,דעותמ לכה
."םויה רמאנש המ אלו ,זא

שמח ןיבר חצר דועיתב רלפמק לש וקלח ביבס גיצהל רשפא לכה ךסב
.תוריבס תובושת ,המדנ ךכ ,ןלוכל .תויהת

?תרצעה םותב המלצמה םע ריעה ןג גגל רלפמק ינור הלע עודמ .1
הבריהש ,בבוח םלצ אוה - וירחאל ומכ חצרה דועית ינפל - רלפמק
הלאכ אקווד ואל ,םיירוביצו םייטרפ םיעוריא ואידיו תמלצמב דעתל
םלצל גהונ אוה ,עוריאל המלצמה םע עיגמ אוהשכ .יטילופ רשקה ילעב
םיעוריא לש הרושב דעית אוה ןיבר תא .דחוימב ינררב אל ןפואב
;הלוכ תרצעה תא דעית אוה רבמבונב 4-ב .רבמבונב 4-ל םדוק
ראש תאו ותוא םלצל ידכ ןיברל םש הכיחו ןוינחל ךלה ,המויסב
ןג גג לע הלע ,םלצל ול תרשפאמ הניא תופיפצהש הארשכ .םידבוכמה
.םשמ םליצו ריעה

ול רשפאתהו ,דרי ןיברש ינפל ריעה ןג גגמ הנופ אל רלפמק עודמ .2
ובש ,ריעה ןג גגמ הנופ אלש דיחיה היה אל רלפמק ?םלצל ךישמהל
לדחמ לשב םלצלו םש דומעל לוכי היה אוה .םיפסונ םישנא ודמע
אלש םיאשונ"ל סחייתמה ףיעסב ,רגמש תדעו ח"ודב .יללכה החטבאה
לעש חטבאמה" :בתכנ ,"עוריאה תוחתפתה לע הרישי הכלשה םהל התיה
שרד אל ,הלשממה שאר תדירי תארקל קר םש בצוהש ,(ק"ג) ריעה ןג גג
לש וכרוא רואל :ותקחרה תא קר אלא םש ףסאתהש להקה לש וקוליס תא
לכ לע ליעי חוקיפ תויהל היה לוכי אל ,וב הרואתה רדעיהו ,גגה
."םישנאה

רבעב ןעט רלפמק ?םימוליצב רימע לאגיב רלפמק דקמתה עודמ .3
לש וטפשמב .הינחל הכומסה הכרדמה לע דחוימב הטלב רימע לש ותומדש
יתיסינ" יכ ,רימע לש ורוגינס תלאשל הבושתב רלפמק רמא רימע לאגי
עוריאב ברועמ תויהל לולע האור ינאש םישנאה ןיבמ ימ בושחל
."רזומ יל הארנ והשמ .יל הארנ (רימע) אוה ,המ םושמ .והשלכ

ןיב ,עבונ רימע לאגיב "דחוימב דקמתה" רלפמקש םשורה ,ךכל רבעמ
םליצש תטלקהמ תורופס תוקדמ רתוי אל תורדושמ בורלש ךכמ ,ראשה
לאגיו ,העשמ רתוי אוה תירוקמה תטלקה לש הכרוא ,השעמל .תרצעב
.הנממ ילוש קלח קר אוה רימע

רודיש לע תויוכזה ורכמנש דעו חצרה ןמזמ שדוחמ רתוי ףלח עודמ .4
?היזיוולטב תטלקה

תא רוקחל ידכ םקותש הריקחה תדעוול תטלקה תא ריבעהל הצר רלפמק
.השע ןכא ךכו ,הילע רודישה תויוכז תא רוכמיש םדוק ,חצרה יעוריא
לע ידועית רמוח הל איצמהל רוביצהמ השקיב הריקחה תדעווש רחאל
.ותושרבש תטלקה לע הל רפיסו םושר ראודב הדעוול הנפ אוה ,חצרה
.הדעווהמ הדות בתכמב ותוא הכיז רגמש תדעו םע ולש הלועפה ףותיש

הריקחב "הכופה ןבא הריאשה אל" הריקחה תדעו יכ ,רלפמק רמוא םויה
:בישמ אוה ,תשדוחמ הריקחל םוקמ ותעדל שי םא לאשנ אוהשכ .ולש
אל ינא .םיזוחאה תאמ לכב רגמש תדעו לע ךמוס ינא יכ ,אל יתעדל"
ךכל עדומ ינא .שדחמ הריקחה תא חותפל םוקמ שי םא עובקל תוכמסה
תונשרפ שי דחא לכלו ,חצרה תא תדעתמה תטלקה תא םיאור םישנאש
,ישיא ןפואב .תיוויטקייבוס איה תונומתה תייאר .תרחא
דיל םש דמוע אוהש ,רימע לאגי לש עטקה יל עירפמ ,יוויטקייבוס
."יתוא עזעזמ הז .עירפמ ןיאב ןמז הברה ךכ לכ ץיצעה

םוי ירדשמב ףתתשהל יעבט דמעומכ ?רלפמק ינור "םלענ" עודמ זא .5
ומצע לע רלפמק ינור רזגש טלחומ טעמכה םלאה ,ןיבר חצרל הנשה
ולש ןופלטה רפסמש הדבועב תכמתנ וזה תונרקסה .תונרקס תוחפל ררוע
.ומש לע המושרה הרידב רג וניא אוהשו ,קזב ןיעידומב עיפומ וניא

לכ תפפוא אל רלפמק לש םייטרפה וייח תא ,רבד לש ותימאל ,ןכבו
אל ץמאמב ררבל רשפא ולש ןופלטה רפסמ תאו ותבותכ תא :תויאשח
ולש ןופלטה רפסמ ;ויתודוא רבדל םיעתרנ םניא ותחפשמ ינב ;לודג
.ל"וחב םיימעפ קר היה תונורחאה םינשה עבראב ;יוסח וניא הדובעב
,ועבטמ ןצחומ אל םדא טושפ אוה :רגתסמ וא רתתסמ וניא רלפמק
המ תא ןיבר תסנכה תרבח הרמא אלמלא .ותויטרפ תא דבכל שקבמש
.תרושקתל שדחמ ףשחיהל ןכומ היה אל אוה ,הרמאש

טירפש םיכסהל ןכומ וניא אוהש דע ,ותויטרפל דרח ךכ לכ רלפמק
הרידב רוקיבמ דומלל רשפא ,תאז לכבו .ןותיעב ראותי ותרידב והשלכ
אל חצרה תטלק רודיש לע תויוכזה תריכמ תובקעב לביקש ףסכה ימוכסש
וא תונתוואר יוליג לכ וב ןיא .יתוהמ ןפואב וייח תא וניש
.אוה ךופהנ .תונרזפ
זורדנא ילו'ג תא יתיאר

"תונורחא תועידי" ,םינש עברא ינפל תונותיעב החוורש הכרעהה יפל
.רלוד ףלא 350-כ רודישה תויוכז תרומת רלפמקל ומליש ינשה ץורעהו
תטלקה תריכמ לע םיגולמתהמ 50% ול ריבעהל ובייחתה םה ,ךכל ףסונב
ילבמ תטלקה תא םהל ריבעה אוה ,הרומתב .תורז היזיוולט תונחתל
םע תוידעלב הזוח לע םתח ךכל ףסונב .ירוקמ קתוע ומצעל רומשל
םירחא תרושקת ילכ םע רבדי אל ויפלש ,ינשה ץורעה םעו "תועידי"
תא ורדישש 2 ץורע תושדחב .תטלקל תורישי םירושקה םיאשונ לע
ויה ימ ,הלאשה .ברע ותואב היזיוולטה יפוצ ללכמ 82.5% ופצ תטלקה
םתסה ןמ .השק שממ הניא ,העש התואב ןושארה ץורעב ופצש 8.8% םתוא
.םיינכט םימעטמ ינשה ץורעה ירודיש תא וטלק אלש םיפוצ הלא ויה

חצרה תא תדעתמה תטלקה ,תושדחה תרבח ל"כנמ ,לטיק םולש ירבדל
ןייצל לוכי וניא לטיק .תורז תונחת לש תובר תורשע ידי לע השכרנ
םלוא ,תירחסמ תוידוס לש םימעטמ תטלקה תריכממ ופרגש םוכסה תא
,העקשהה תא תורז תונחתל רודישה תויוכז תריכמ התסיכ תוכרעהה יפל
ןיב .םירלוד יפלא תואמ המכב םכתסמה חוור הבינה םג הארנה לככו
תירוביצה היזיוולטה תשר לש ישילשה ץורעה יכ ,םסרופ ראשה
,הנידמב תטלקה רודיש לע תוידעלב םירלוד ףלא 110-ב שכר תיקלטיאה
הינטירבב ,תפרצב ,דנלוהב ,דרפסב ,הינמרגב היזיוולט תונחת יכו
םינוכנ הלא םינותנ םא .םימוד םימוכסב תויוכזה תא ושכר ןאפיבו
ףרג סמ יוקינ ירחא יכ ,ךירעהל רשפאש ירה ,יקלח ןפואב וליפא
והז .תטלקה לש הרודיש תויוכז תריכממ ח"ש ןוילימכ לש םוכס רלפמק
.הצקל הצקמ םייח הנשמש והשמ אל לבא ,דבכנ םוכס

שוכרל ןוכנ היהש קפס לכ ןיא לטיקל ,םינש עברא לש הוויטקפסרפב
אוהש עגרמש בשוח ינא .עזעזמ ירוטסיה רמוחב רבודמ" .תטלקה תא
:ףיסומו ,רמוא אוה ,"רוביצה תעידיל ותוא איבהל ךירצ היה דעות
,דועית תונקל אל איה ונלש תוינידמה .ףסכ שרדו ,תטלק םע םדא אב"
םיחנומב הז תא יתטפש אל ינא .ללכהמ אצוי שי ללכ לכל לבא
."םיליגרה

הז לע טרחתהש והשימ ריכמ התא םאה" .היינש הבשחמ ןיא רלפמקל םג
האצותה .ןוכנ יתלעפש בשוח ינא" .לאוש אוה ,"?ןידכו ,ףסכ לביקש
,תטלקל וסחייתה ובש ןפואל רשאב הטילש רתוי יל התיהש םג התיה
."ילאו םימוליצל
?ךייחב לודג יוניש ללוח ףסכה םאה

."םיסוסקול רתוי ימצעל יתישרה םשו הפ .אל לודג"
?תושעל ךמצעל תושרהל תלוכיש והשמל המגוד תתל לוכי התא

יתייהש הז יתוא השגיר יכהשו בוט יכה רכוז ינאש היווחה"
רמזחמב תקחשמ זורדנא ילו'ג תא יתיארו ,קרוי-וינב ,יוודורבב
שממ התוא יתיאר ,תונושארה תורושב יתבשי .'הי-רוטקיו רוטקיו'
עברא ינפל .תונושארה תורושב התוא תוארל הרידא היווח וז .בורקמ
.תונושארה תורושב סיטרכ תונקל יתעד לע הלעמ יתייה אל ללכב םינש
הז .להקל הלוכ תא תנתונו ,תוינניח הברה ךכ לכ הנירקמ זורדנא
ובש ןפואהמ יתשגרתה דואמ .ןורטאיתב וא עונלוקב רשאמ תרחא רבוע
תינקחש וא ןקחש והשזיא יתיאר אל םעפ ףא .הקירמאב םינגרפמ
."םייפכ תואיחמ הברה ךכ לכ םילבקמש םילארשי
?דוע המ

המרב ןולמ יתבו הלועמ ךירדמ םע ,דרפסב ןגרואמ לויטב יתייה"
,'סנינמ סל'ה תא יתיאר .'ודארפ'ה ןואיזוממ יתשגרתה דואמ .ההובג
ודרי הללגבש תחא הנומת םג םש התיה .התוא תוארל םלצ לכ לע הבוחו
."ימצעל הז תא ריאשמ ינא לבא ,םייניעהמ תועמד יל
?םיניינעמ םישגפמ ךל ויה

,תורידא תונומת םליצש ילארשי םלצ לש ותנמלא םע שגפיהל יל אצי"
דואמ איהו ,ןיבר חצר תא םליצש םלצה ינאש הל יתרפיס .תוירוטסיה
ץמוא יל היה םאו ,ולש לודגה ףסואה תא יל התארה איה .השגרתה
."התוא קשנמו םק יתייה
?םלצל בהוא ךכ לכ התא המל ריבסהל לוכי התא

ינאשכ .םיגולוכיספל ןיינע רתוי הז .הלאשה לע תונעל יל השק"
לבא ,לוחכמ ומכ איה המלצמה ,רייצמ ינא וליאכ שיגרמ ינא םלצמ
ךלוה ינאשכש הז רמול לוכי ינאש המ .בכרומ רתוי הברה הז השעמל
יל תואצוי זא - תוירופ תופוקת שיו תותמ תופוקת שי - םלצל
אל ,אצומ טושפ ינא .תולקב דואמ יל אב הזש םג המ ,תובוט תונומת
םיכחמו םידמוע ,םימיוסמ םימלצ ידיל םידמוע םימעפל .שפחמ
םיעוקת םידמוע םה ךיא ,םהילע אלפתמו תונומת ץיברמ ינאו ,םוליצל
."םהיניע לומ שי המ םיאור אלו
?תמליצש ןורחאה עוריאה המ

םיהזמ אל רבכ םישנא .דואמ ינוגסס עוריא היה הז .הבהאה דעצמ"
."תויטרפב ינוצר תא םידבכמ םה ,יתוא םיהזמש םישנא שי םאו .יתוא
?תוחפ םלצמ התא ןיבר חצר זאמ

לגוסמ יתייה אל .םיישדוחכ םלצל לגוסמ יתייה אל חצרה ירחא"
.הנושארה םעפב ואידיו תמלצמ יתינק ךכ רחא .דיב המלצמ קיזחהל
ימלצ הברה תוארל חמש ינא םויה .רתוי הברה םלצל יתלחתה זאמ
יתמרת תצקש שיגרמ ינא םוקמ והשזיאב .ידיל םימלצמ םיבבוח ואידיו
רתוי שוקיב שיש ואידיו תויונח הברהב יל ורמא חצרה ירחא .הזל
."חמש ינא זא ,ןוכנ הז םא .יללגב ואידיו תומלצמל לודג
*

11/18/1999 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]