לחץ לתוכן העניינים  הדף הקודם

 פרק 11 - מפרט הביצועים לפי משטרת ישראל, אשר מתעלמת ממגבלות המכשיר, כפי שהן מוצגות במפרט היצרן באנגלית