2001 ינויב 21 ,א"סשת ןויסב 'ל ישימח םוי
ביבר ישיבא תא רכוז ימ

לאצנבנ לארשי תאמ

בושו בוש החדנ ביבר לש וטפשמ עודמ

.ביבר ישיבא לש וטפשמ חתפיהל רומא היה רבעש עובשב
.רתוי רחואמ דעומל טפשמה החדנ ,רבכמ הז תרוסמל םאתהב
,"ףודרת קדצ קדצ" תווצמ תא םייקל םוקמב ןודנה הרקמבש ,יל הארנ
."חרבת קדצ קדצמ" לש תוינידמ תיטפשמה תכרעמה תטקונ

ךכב ביבר ישיבא דשחנ כ"בשה דבוע היהש תעב ;רבודמ ימב חכשש ימל ריכזנ
רוביצ תאו ללכב לארשי ץרא ינמאנ תא שיפכהל ןתרטמש תולועפ תרדס טקנש
םייב אוה היזיוולטה ירוקרז רואל .טרפב ןורמושו הדוהיב םילחנתמה
.ארבנ אלו היה אלש ,יוויטקיפ תרתחמ ןוגראל העבשה סקט "תודוס ידוסב"
םיריעצ חידהו תיסהש ,"ליא" ןוגרא שארב דמעו םיקה אוה ראשה ןיב
תושרב" ושענ הארנכש ינפמ ,טפשמה אשונ ןניא הלאה תולועפה לכ .תומילאל
שאר לש בעותמה חצרה תעינמ יא אוה ,החדנ בושש ,טפשמה אשונ ."תוכמסבו
.ןיבר קחצי הלשממה

הבה ךא .תויחדה תקדצהל תורחא וא הלאכ תויטפשמ תונעט תולעומש ןבומ
,תנתונ תעדה .טפשמה תייחדל תויטפשמה תוליעל םוקמב ךילהתל סחייתנ
חיננ .קיתב ןוידה זוריזב ןיינועמ תויהל ךירצ םידדצה דחא תוחפלש
תננע וילעמ תפחרמ ,ותקדצ החכוה אלש ןמז לכ .עשפמ ףח ןכא ביבר ישיבאש
ףא אלא ,חצורה תוינכות לע הרואכל עדי קר אל אוה ,דשחה יפ לע .דשחה
הזכ דשחש םדאש ,תנתונ תעדה ."רבג ךתוא הארנ" ורמואב הלועפל ותוא ףחד
ביברל שי ,אלפה תיברמל ,הנהו .ומש תא רהטל ידכ לכה השעי וילעמ ףחרמ
.היהשהו הייחד יליגרתל ןמז

,הז עשופ שינעהל אוה העיבתה לש הניינעמ ירה .ןוכנה אוה ךפיההש חיננו
ריבס ,ןבומכ .הלשממ שאר חצרב רבודמ רשאכ דחוימב .וארייו ועמשי ןעמל
הרקמב .ותקדצב עבתנהו ,ביבר תמשאב העיבתה - ותנומאב קבד דצ לכש דואמ
לש הטפשמב הרק ךכ ןכאו .רואל אצת תמאהש םיניינועמ ויהי םלוכ הז
תיבב השנוע תא הצרמ איהו םיכילהה לכ ומייתסה ובש ,יפש-רה תילגרמ
.אלכה

טפושה רשאכו ,םידדצה לש תצרמנ תודגנתה ילב החדנ ביבר לש טפשמה רשאכ
םישקבמה לש םתמח לעו םפא לע ןוידה םויקל םידעצ טקונ ונניא קיתב
ןכאו .עדוי ונניא רוביצהש והשמ םיעדוי הלא לכש ,דשחה הלוע ,ותוחדל
ןיב תקולחמ איה הייחדל תוביסה תחאש ,ררבתמ רשאכ סוסיבל הכוז הז דשח
םא .כ"בשה יקיתב אצמנה ידוס רמוחב שומישל רשקב הירוגינסל תוטילקרפה
המיהדמ הלאשה ירה ?ךכ לכ ידוס תויהל לוכי המ ,ביברב קר קבד דשחה
הבושת ןתממ החירבה "?אל וא וילע םינוממל ישיבא חוויד םאה" :התוטשפב
לש תונשנו תורזוחה תויחדל תיתימאה הליעה תאזש ,דשחה תא הלעמ וז הלאשל
.טפשמה

עוריאב םידושחה לכ תא ףתושמב ןידל דימעהל לבוקמ םיילילפ םיכילהב
לכ רשאכ רואל אצת תמאהש רתוי בר יוכיס םייק .ןויגיה ךכב שיו ,ילילפ
רתוי לק ךכ .םירחאה םיעבתנה תויודע תאו םידעה לכ תא םיעמוש םיברועמה
לש הטפשמ ןיב הדירפה תיטפשמה תכרעמה ,הנהו .תויודעה ןיב תוריתס ררבל
רשאכ וידחי םיחכונ ויה םהינש דשחה יפ לע רשאכ ,ביבר לש וטפשמל יפש-רה
לש וטפשמבש ,ההובג תוריבס תמייק .ויתוינכות לע רביד בעותמה חצורה
םא .יפש-רה לש התואכז וא התמשא לע םג רוא םיכפושה םיטרפ ופשחיי ביבר
?קדצה תפידר ןכיה ,ןכ

,תיטפשמה תכרעמב ןומא לכ םידבאמ יתומכש םיברו ינא
ירבד לע הרטשמל החוויד אלש םושמ אלכב הקמנ יפש-רה הטושפה תיחרזאה רשאכ
עירתהל ידכ ותרוכשמ תא לביקש כ"בשה דבוע ,ביבר ישיבאש העשב ,רימע לאגי
ביבר תא חלשש ימ םשא ללכב ילואו .ישפוח ךלהמ ,תאז השע אלש ךכב םשאנ אוהו
?תאזה הבואכה השרפה לש יפוס ןובילמ תכרעמה תחרוב עודמ ?רימע תא תיסהל ידכ

דע הז קיתב ןוידה תא תוחדלו ךישמהל איה תיטפשמה תכרעמה תרטמ ,יתכרעהל
,ןכאו .ורגוסל רשפא היהי וז הנעטבו ,רוביצל ןיינע דוע וב היהי אלש
.ותייחדמו טפשמהמ ןיטולחל רבעש עובשב ומלעתה תרושקתה יעצמא תיברמ

ילכלכו ינידמ ןסוחל םירוספורפה גוחב רבח אוה לאצנבנ 'פורפ

2001 "ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©