Stop Abuse Democracy
Abuse of Power click
on
icon
Stop Abuse
home

my creed

my 2 Cents

Site-map
site-map
  Israel
MIDI collection

e-mail in private

SIGN or VIEW
    guestbook

TRIM browser
 

 
עמותת אומ''ץ - אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

תנועת אומ"ץ - מלכ"ר למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, נאבקת כנגד הקשר ההדדי בין הון ושלטון - נגד השחיתות הגואה במדינה, למען שוויון בפני החוק, ולבלימת התופעה המדאיגה של ריבוי אזרחים נחותים.

דפי אינטרנט אלו, הכתובים רובם באנגלית, נועדו להבהיר לציבור (בעולם) את דעת הכותב על מצב הדמוקרטיה בישראל.

הדמוקרטיה בישראל היא מצעד בלתי פוסק של הונאת הציבור, שמאמין בתמימותו כי הוא חי במדינה דמוקרטית. השלטון בישראל מנצל את כוחו לרעה ומגן קודם כל על עצמו (ואנשי שלומו) ורק אח"כ על האינטרס הציבורי.

אין צורך "בתורת קונספירציה" גלובלית, שכן קצה הקרחון (הגלוי לעין כל) מגלה כי מספיק שקבוצות קטנות של בעלי כח ישלטו בעולם גם אם הן לא משתפות פעולה ביניהן.

קשירת קשר (או קנוניה) היא דרך בה נוקטים אנשים בעלי עניין במטרה להשיג דבר שלא ניתן היה להשיגו בדרך אחרת. אנשים אשר יש בידם כח ואמצעים נוטים להשתמש לרעה בקנוניה. לפעמים הם "מתכמנים" במסתרים ולפעמים הם עושים דברים בניגוד לחוק. ואם הם "חכמים", הם יודעים לנצל את הלאקונות בחוק, או את החוק אשר באופן מובנה ובמוצהר איננו שווה לכולם.

ההיסטוריה האנושית מלאה בחשיפת קנוניות של בעלי-כח כנגד חלשים. בהפקרוקרטיה הישראלית מנצלים בעלי השררה את כוחם בחשאיות המוענקת להם על פי דין. וכך הם פועלים כנבלים ברשות החוק. אנשים חזקים בישראל, אשר השתמשו לרעה בכוחם כדי להשיג מטרות זרות הם בעלי הון, כגון: האחים עופר, סמי שמעון, אריה גנגר ואח'. מצד השלטון סייעו בידם (בין במישרין ובין בעקיפין), אליקים רובינשטיין, אהרון ברק, אריק שרון וכד'. - אריה דרעי, שלא היה מעולם טלית שכולה תכלת הוא רק "דוגמית" ונבחר כשעיר לעזזאל ע"י הנבלים ברשות החוק.

המענה ההולם למערכת המאפשרת קשירת קשר היא שינוי מבנה ושינוי חוקים ונהלים ומעל לכל אכיפתם ללא משוא פנים.

דף זה נכתב ע"י דורון טל בשלהי שנת 1997 ועודכן במהלך השנים.

כיום הכותב הוא חבר פעיל בעמותת אומ"ץ. אין באמור באתר זה משום הבעת דעה רשמית של חברי עמותת אומ"ץ.

Democracy or a Depublic of Corruption?

דמוקרטיה שחיתות ומערכת השלטון בישראל | שינוי שיטת הממשל

דמוקרטיה בישראל |  דמוקרטיה הגדרה |  דמוקרטיה ייצוגית |  דמוקרטיה עקיפה |  דמוקרטיה ליברלית
דמוקרטיה מאמרים |  דמוקרטיה מאפיינים |  ייצוגיות בדמוקרטיה |  סוגי דמוקרטיה |  דמוקרטיה ישירה - דוגמאות
דמוקרטיה ייצוגית |  דמוקרטיה ישירה בישראל |  מפלגות דמוקרטיה ישירה בעולם |  מפלגות של דמוקרטיה ישירה בישראל
דמוקרטיה נציגית |  דמוקרטיה עקיפה וישירה |  דמוקרטיה עקיפה בישראל |  דמוקרטיה ישירה בישראל |  דמוקרטיה ציטוטים
דמוקרטיה ישירה |  דמוקרטיה ישירה מפלגה |  דמוקרטיה ישירה מפלגות בעולם |  דמוקרטיה ישירה מפלגות בישראל
דמוקרטיה ייצוגית |  דמוקרטיה עקיפה |  דמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית

רק שקיפות תמנע שחיתות | אמון הציבור | זכות הציבור לדעת - חופש המידע | שחיתות ציבורית מהי?