קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

4556/97 ץ"גב

רנרוד 'ד תטפושה דובכ

:ינפב

לט ןורוד

:רתועה

דגנ

הנידמה תוריש ביצנ .1 :םיבישמה

רוביצה

תוינפ לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ןגס .2

יאנת-לע וצ ןתמל השקב

הטלחה

.םימיה ןינמב ואובי הרגפה ימיו ,האצמהה דעוממ םוי 15 ךות הנידמה תוטילקרפ תבוגתל

.(24.7.1997) ז"נשתה זומתב טי ,םויה הנתינ

ת ט פ ו ש

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

L01.97045560


תיתימאה התומד תא הפשחו הרוע תא רנרוד טפושה 'בכ הכפה דבעידב
השיבמ הטלחה
יחרזא ךילהב רערעמ לע םויא