Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition ס"שת רבמטפסב 7 ,ס"שת לולאב 'ז ישימח םוי
   


Sections
ןימא אל תוריהמה דמ :טפוש


ןמלגיצ תנע תאמ

םימשאנ ינש לומתא הכיז ,יול ןורי ,הלמרב םולשה טפשמ תיב טפוש
רישכמה לש ותונימאב קפס ליטה טפושה .תזרפומ תוריהמ תריבעב
תוריהמ דמב רבודמ .םתעיסנ תוריהמ תא הרטשמה הדדמ ותועצמאבש
."רזייל חדקא" הנוכמה ,(ז"לממ) רזייל

קפס לכל לעמ רישכמה יאצממ לע ךמתסהל ןתינ אל יכ עבק טפושה
,תוקיודמ ןה תודדמנה תוריהמה תואצותש תואדו לכ ןיא יכו ,ריבס
טפשמב יכ ןייצ אוה .רישכמה לש הלועפה ןורקיעב םייוקיל לשב
םיעודי םניא רישכמה לש הלועפה ןפוא לע םייסיסב םינותנש ררבתה
.החמומ דעכ שמישש ,לארשיב רישכמה ןרצי גיצנל אל ףאו ,הרטשמל

,תדמלמ איהש םושמ" ,יול טפושה עבק ,"תרעצמו הגיאדמ וז הדבוע"
תויעדמה תוקידבה לכ תא ועציב אל העיבתה תויושרש ,הארנה לככ
תורמל ,ןכמ רחאל אל ףאו ,שומישל רישכמה תסנכה םרט תויוארה
."םינש רפסמ הזמ הרטשמה שומישב אצמנ רישכמהש

לע רערעל הרטשמה תנווכב יכ לומתא רסמנ הרטשמה לש העונתה ףגאמ
לש ןיד קספ ןכש ,ךשמית ז"לממה תועצמאב הפיכאה יכו ,ןידה קספ
אצמנ ז"לממה יכ רסמנ דוע .בייחמ וניאו החנמ וניא םולש טפשמ תיב
,הדנקב ראשה ןיב ,םלועה יבחרב תובר תורטשמב ףטוש שומישב
.ץיוושבו תפרצב ,הינמרגב ,דנלוהב ,הידוושב ,ב"הראב


07/09/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ
ןמלגיצ תנע / הרטשמה תבוגת

[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ רעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]