Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition יום חמישי ז' באלול תש"ס, 7 בספטמבר תש"ס
   


Sectionsתגובת המשטרה:
למרות הפסיקה, הלייזר נשאר

מאת ענת ציגלמן

אגף התנועה של המשטרה מסר אתמול שבכוונתו לערער על פסק הדין,
הקובע כי מד המהירות שלו אינו אמין. המשטרה מתכוונת להמשיך
להשתמש במד לצורכי אכיפה, בטענה שפסק דין של בית משפט שלום
אינו מנחה ואינו מחייב.

לפני כשנה הקפיאה המשטרה את ביסוסן של תביעות אי שמירת מרחק על
השימוש במכשיר אחר - המרו"ם (מד רווח ומהירות). ההקפאה נעשתה
בעקבות פסיקתו של שופט השלום ברמלה, אבינועם הדר, שקבע כי
מדידות המכשיר אינן מספקות את ההוכחות הדרושות בחוק לאי שמירת
מרחק. הערעור על פסיקה זו יתברר בקרוב בבית המשפט המחוזי בתל
אביב.

הממל"ז, שהוכנס לשימוש בישראל ב-94', הוא אחד מארבעה מכשירים
שבהם משתמשת המשטרה למתן דו"חות בגין מהירות מופרזת. בשנת 99'
נרשמו כמאה אלף דו"חות המבוססים על מדידות שנעשו באמצעות
הממל"ז.

אגף התנועה מסר אתמול כי החלטתו של השופט לוי מתעלמת מפסיקות
שניתנו בעניין בערכאות גבוהות יותר. בינואר 99' פסק בית המשפט
העליון כי "קיימת פסיקה מספקת" כדי לקבוע שהממל"ז הוא אמין וכי
המשטרה אינה צריכה להוכיח יותר את אמינותו בבית המשפט. "מי
שמתנגד לכך הוא שיביא ראיות", נקבע.

השופט לוי התייחס לכך וציין כי פסקי הדין שניתנו בארץ בעניין
"אינם מבוססים על בחינה מדעית או על הוכחה שהמכשיר אינו מבצע
טעויות, אלא על היווצרות 'מסה קריטית', שיצרה חזקה שבעובדה
בדבר אמינות הממל"ז". השופט הדגיש, שבמשך שנים אלו "לא הובאה
כל ראיה נגד אמינות המכשיר... זו הפעם הראשונה שנעשה ניסיון...
לקעקע את החזקה העובדתית של אמינות המכשיר על ידי בחינה מדעית
של מכלול ההיבטים הקשורים בהפעלתו".