Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition ס"שת רבמטפסב 7 ,ס"שת לולאב 'ז ישימח םוי
   


Sections




ןמלגיצ תנע / הרטשמה תבוגת
ראשנ רזיילה ,הקיספה תורמל



,ןידה קספ לע רערעל ותנווכבש לומתא רסמ הרטשמה לש העונתה ףגא
ךישמהל תנווכתמ הרטשמה .ןימא וניא ולש תוריהמה דמ יכ עבוקה
םולש טפשמ תיב לש ןיד קספש הנעטב ,הפיכא יכרוצל דמב שמתשהל
.בייחמ וניאו החנמ וניא

לע קחרמ תרימש יא תועיבת לש ןסוסיב תא הרטשמה האיפקה הנשכ ינפל
התשענ האפקהה .(תוריהמו חוור דמ) ם"ורמה - רחא רישכמב שומישה
יכ עבקש ,רדה םעוניבא ,הלמרב םולשה טפוש לש ותקיספ תובקעב
תרימש יאל קוחב תושורדה תוחכוהה תא תוקפסמ ןניא רישכמה תודידמ
לתב יזוחמה טפשמה תיבב בורקב ררבתי וז הקיספ לע רוערעה .קחרמ
.ביבא

םירישכמ העבראמ דחא אוה ,'94-ב לארשיב שומישל סנכוהש ,ז"לממה
'99 תנשב .תזרפומ תוריהמ ןיגב תוח"וד ןתמל הרטשמה תשמתשמ םהבש
תועצמאב ושענש תודידמ לע םיססובמה תוח"וד ףלא האמכ ומשרנ
.ז"לממה

תוקיספמ תמלעתמ יול טפושה לש ותטלחה יכ לומתא רסמ העונתה ףגא
טפשמה תיב קספ '99 ראוניב .רתוי תוהובג תואכרעב ןיינעב ונתינש
יכו ןימא אוה ז"לממהש עובקל ידכ "תקפסמ הקיספ תמייק" יכ ןוילעה
ימ" .טפשמה תיבב ותונימא תא רתוי חיכוהל הכירצ הניא הרטשמה
.עבקנ ,"תויאר איביש אוה ךכל דגנתמש

ןיינעב ץראב ונתינש ןידה יקספ יכ ןייצו ךכל סחייתה יול טפושה
עצבמ וניא רישכמהש החכוה לע וא תיעדמ הניחב לע םיססובמ םניא"
הדבועבש הקזח הרציש ,'תיטירק הסמ' תורצוויה לע אלא ,תויועט
האבוה אל" ולא םינש ךשמבש ,שיגדה טפושה ."ז"לממה תונימא רבדב
...ןויסינ השענש הנושארה םעפה וז ...רישכמה תונימא דגנ היאר לכ
תיעדמ הניחב ידי לע רישכמה תונימא לש תיתדבועה הקזחה תא עקעקל
."ותלעפהב םירושקה םיטביהה לולכמ לש

07/09/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ
ןימא אל תוריהמה דמ :טפוש

[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]