[ כתוב אלינו   | שלח דף   | מעריב צ'אט   | אודות החברה   | עזרה   | מעריב מנויים   | לוח מעריב   ]    מהדורת יום רביעי, 2 במאי 2001

במעריב חפש
שער
חדשות
עסקים
שוק ההון
צרכנות
רכב
תקשורת
בארץ
בנקאות
ספורט
היום
ערב ערב
דעות
סגנון
את
להיות הורים
מבזקים
מעריב אמריקה

רכב <<במשק


הלייזר המשטרתי. צילום: יהודה מד מהירות
בן-יתח
 הקודם  הבא

שאלה של אמינות

שופט בית המשפט המחוזי אמנון סטרשנוב
אימץ את עמדת המדינה
והכשיר את מד-מהירות הלייזר


העיתונים אודות ניצחון של מד-מהירות הלייזר המשטרתי באמצע אפריל שוב זעקו כותרות
.על זיכוי של שלושה נאשמים ממל"ז), לאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה)

שנוצר בציבור, פסיקתו של השופט אמנון סטרשנוב היא רק בפועל, ולמרות הרושם המוטעה
כבר בשבוע שעבר זיכה ,אחת מתוך פסיקות שונות, לכאן ולכאן, בערכאות השונות. לראיה
שהואשם בהסתמך על הממל"ז, וקבע שהמשטרה לא הוכיחה עד שופט השלום שלמה נחשון נהג
.כה את אמינות המכשיר

"השופט סטרשנוב, היא שבמהלך השנים נצברה "מסה קריטית הטענה המרכזית, שאותה קיבל
הצער, טענה זו היא ההישג של פסיקה משפטית, וזו תומכת באמינות המכשיר. למרבה
,אשר לא הצליחה מעולם להוכיח את אמינות הממל"ז המפוקפק ביותר של התביעה המשטרתית
ייצוג הולם או ללא ולכן נבנתה מכשלונם של נאשמים אחדים אשר הגיעו לבתי משפט ללא
.מומחים מתאימים

הראשי) את מסקנתו החד-משמעית בפסק דינו דחה השופט סטרשנוב (לשעבר הפרקליט הצבאי
הגיע תוך סקירה מקפת של השתלשלות הפסיקה בנושא הממל"ז של השופט ירון לוי (שאליה
.מעולם את הפן הטכני של המכשיר בערכאות השונות) - לפיה אף בית משפט בישראל לא חקר

הראוי פט סטרשנוב קיבל דווקא את עמדת התביעה בעניין זה, ואף טרח לציין ש"מן השו
,והשופטים האמונים על העיסוק השוטף בתחום התעבורה שהלכה זו תשונן ע"י עורכי הדין
."תצא תקלה נוספת מתחת ידם על מנת שלא

מספר עובדות. כך, למשל, בשל ראשוניותה של מפסק הדין של השופט סטרשנוב נעלמו
ולצורך כך הכריח את ,הבדיקה הטכנית ביקש השופט לוי להפוך את המשפט שבפניו לעקרוני
במהלך המשפט אף הוחלף הסנגור הראשון בסנגור אחר מן .עד ההגנה להעיד בניגוד לרצונו
.הסנגוריה הציבורית

מטעם התביעה, ד"ר חיים בזדין, עבד גם עבור יבואן הממל"ז בנוסף, המומחה שהעיד
."סטרשנוב כאל "עד מטעם בית המשפט לישראל, ודווקא אל עד זה מתייחס

,לא בחן את המכשיר עצמו סטרשנוב מטיח ביקורת כלפי עד ההגנה המומחה וטוען שהוא
משטרת ישראל סירבה להעמיד לרשותו מכשיר לצורך בדיקה אבל מתעלם מן העובדה

לכאורה על בעיה בהבנת עקרון הפעולה אחת ההתבטאויות בהן נכשל השופט סטרשנוב מעידה
פשוטה הממל"ז. "העקרון שעל-פיו פועל הממל"ז", כותב סטרשנוב, "מבוסס על נוסחה של
גוף מסויים על בסיס מדידת שינוי המרחק שעבר אותו למדי לפיה ניתן לחשב מהירותו של
קצרים, ומדידת גוף בזמן נתון. הממל"ז פועל באמצעות שיגור קרני לייזר, בפולסים
."ועד קליטת גלי ההחזר מהגוף שמהירותו נמדדת, למכשיר עצמו זמן מעופם מרגע השיגור

מרחק. את המהירות הוא מחשב על במציאות, הממל"ז אינו מודד מהירות, אלא לכל היותר
החישוב הוא מסתייע בין השאר ב"מלכודת שגיאות" סודית פי מדידות המרחק, ולצורך
.בפני אף בית משפט, וסיבותיו עימו שאותה מסרב יצרן המכשיר לחשוף

של "הבניינים הנעים" (כאשר השופט סטרשנוב מעד בפח נוסף בסוגייה המפורסמת
מומחה עצמים נייחים מתקבלת בממל"ז תוצאת מהירות). סטרשנוב מצטט מעדות "מודדים"
יכול לצפות שכתוצאה מריצוד יד המפעיל, קרן התביעה: "כל מי שמבין בפעולת הממל"ז
יותר על פני הלייזר תסטה תוך כדי המדידה ותפגע במקומות מרוחקים יותר או קרובים
."הנוצרים במשך זמן המדידה מתורגמים ע"י הממל"ז למהירות הקיר. השינויים בטווח

וקרן הלייזר "תסטה" גם כאשר נמדדת "על אף שההגיון מחייב שידו של המפעיל "תרצד
וקובע "במרחק של כמה מאות מטרים, סטרשנוב מתייחס לסוגיה זו כאל "קוריוז מכונית
."ש"אין לה ולא כלום עם מדידת מהירות כלי רכב נעים

בנוסח שמדבר בעד עצמו, "כי בפתח המאה העשרים ואחת של סבורני", כותב סטרשנוב"
;בניינים ועצים - עמוד יעמודו :עולמנו אין מקום לנסות ולהפוך סדרי עולם מבראשית
."ינועו ואילו כלי רכב - נוע

כגון ה"רפלקטיביות" של המכונית באותה קלות פוטר סטרשנוב סוגיות נכבדות אחרות
.הלייזר" ועוד הנמדדת, השפעות אקלימיות, "החלקת קרן

עדיין לא נאמרה ובכל מקרה, תוגש בקשה לרשות ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי
נוספים עדיין מונחים בפני בתי המשפט השונים, וגם אלה המילה האחרונה בנושא. מקרים
.יאמרו את דברם


כל הזכויות שמורות © All rights reserved