לחץ כאן כדי ללמוד על מצב הפסיקה בישראל

ב"הראב הקיספה בצמ

רזייל תוריהמ תנומכמ תלעפה ןיינעב
LTI 20-20 ז"לממ - רזייל תוריהמ דמ

התנוש (314 N.J. Super. 211) 1996 ינוימ ןוטנטס טפושה 'בכ תקיספ
.(314 N.J. Super. 233) ,1998 ץרמב 20 -ב תיקלח
:הרעריע יזר'ג-וינ תנידמ
Superior Court of New Jersey, Appellate Division, A-107-98T2F
In the matter of: The Admissibility Hearing of the LTI 20-20
Marksman Laser Speed Detection System
:ןידה ילעב - 326 N.J. Super. 110 :םסרופ רוערעה לש ד"הספ

State of New Jersey
v.
Emad A. Abeskaron, Lance D. Bates, Martin A. Lebson,
and Jay Palmer

:תונשרפ
,רבמבונב 24 ךיראתב רשיא םירוערעל ש"מהיבש רחאל "החצינ" הנידמה
ימרוג לש יקלחה "ןוחצינ"ה .1998 ץרממ היינשה הקיספה תא ,1999
.םייגולונכט םיאצממ לע ססובמ ונניאו ילרודצורפ יטפשמ היה לשממה
 
וכישמה אל ךא ,תזרפומ תוריהמב ועסנ יכ םימשאנה ודוה 1998-ב דוע
,ןכ לע רשא .םהל הדמע וז תוכזש תורמל ,רישכמה תונימא דגנכ רותעל
L.T.I. 20-20 יכ יזר'ג-וינב טפשמה יתבו לשממה ימרוג לע תעכ לבוקמ
:הדידמה קחרמל הלבגמ הסנכוה יכ ןייצל יואר .תוריהמ תפיכאל ןימא
העיבתה םעטמ החמומ דע תכימת אלל תרשואמ ז"לממ תועצמאב הדידמ
!דבלב רטמ 304.8 -כ לגר 1,000 לש חווטל דע קר

לע קר תוכמתסמ תואבה תוקיספה לכ יכ ןייצל יואר
...ןוטנטס טפושה 'בכ לש הצממ אלה ותקיספ
.םירטמ 300 לע הלועה חווטב ז"לממ ונחב אל טפשמה יתב

ז"לממ תצפהלו חותיפל ולעפ רשא םייטנסרטניאה םימרוגה

תוריהמ ת"וחוד םושירב תיתועמשמ הדירי הלח םינומשה תונש ףוסב
.םש חוטיבה תורבח ילובקתב תיניצר הדירי היתובקעבו ב"הראב
- הליגרה הימרפל תפסות - סנק ב"הראב םימלשמ ועשרוהש םיגהנש םושמ תאז)
חוטיב תרבח המיקה הלשממה (.םהלש חוטיבה תסילופ תא םיכיראמ םהש העשב
םע הקסיעה .לגר תטישפמ LTI תרבח תא ליצהל הדעונ רשא GEICO םשב
.הנשב ז"לממ ירישכמ רפסמ םניחב םהל קפסת LTI תרבחש ,התיה GEICO
- גוגחל וכישמה ךכו הרטשמה שומישל ולא םירישכמ הרסמ חוטיבה תרבח
...שדחמ ואלמתה חוטיבה תורבחו הנידמה לש תונקורתמה תופוקה


Caption: STATE OF NEW JERSEY v. EMAD A. ABESKARON, et al.
Docket No.: a0107-98
Decided: 24-Nov-1999
Summary:
PER CURIAM The procedural posture of this appeal is somewhat unusual because it is based on the grant of leave to appeal by another panel of this court in part from adjudications in the Municipal Court of Parsippany. Defendants appeal both from a prior proceeding entitled In the Matter of the Admissibility of Motor Vehicle Speed Readings Produced by the LTI Marksman 20-20 Laser Speed Detection Sys., 314 N.J. Super. 233 (Law Div. 1998) (Laser II) and from the entry of conditional guilty pleas to speeding (N.J.S.A. 39:4-98) which preserved their right to appeal from the Laser II decision. Laser II was essentially a continuation of proceedings arising from earlier speeding cases. It approved the use of the LTI Marksman 20-20 Laser Speed Detection System (LTI Marksman) in the affected counties to aid the enforcement of motor vehicle speeding laws. The order granting leave to appeal granted the request to consolidate the four appeals from the speeding convictions and to appeal the judgment approving the use of the laser detector.

The ineterested group behind the LTI 20-20 development

a sceen shot of the article about Geico