How and by Whom was Rabin Assassinated?

Raviv & Har-Shefi | Tampered Pic`s | Kempler's Video | Open Questions | Chamish Book | Various Ref.

Has the State Attorney attempted to obstruct justice?
Judge by yourself . . .

Protocol of Meeting Between State Prosecution & GSS Officials
English, Hebrew HTML or view a photocopy

 

לארשי תנידמ
םיטפשמה דרשמ
הלשממל יטפשמה ץעויה תכשל

ו"נשת ןוויס ט"כ ,םילשורי
1996 ינוי 16    

2976/96 :בתכמ 'סמ
403 :קית 'סמ
ונקית 'סמ ןייצל אנ (הבושתב)
.ל"יא ןוגרא - העבשה סקט :אשונב ןויד םוכיס

2.5.96


הלשממל יטפשמה ץעויה תכשל


הלשממל יטפשמה ץעויה
הנידמה תטילקרפ
םילשורי זוחמ טילקרפ
כ"בש - ימע-ןב 'ג ,קרב 'א ,ולאכ 'ח
הנידמה תוטילקרפב תילילפה הקלחמה תלהנמ - רוא ןב 'נ
הנידמה תוטילקרפב םייחרזא םיניינע לע הנוממ ,ןושש 'ט
םילשורי זוחמ טילקרפל ריכב ןגס ,ויליבח 'ל
הלשממל יטפשמה ץעויל ריכב רזוע ,גרבלוס 'נ

:ןוידה לוקוטורפ תיצמת
,ל"יא העבשה סכט - 133/95 .א.פ קיתב יתייאר םוכיס
-הריקח םוכיס ח"וד :ויליבח הרואיל תאמ 29.3.96 םוימ ךמסמ
.ןמדור 'י תאמ 5.2.96 םוימ ךמסמ ,ל"יא העבשה סקט

:ןוידה דעומ


:ןוידה םוקמ


:תופתתשהב

רגמש תדעו םג .יטנתוא סכטב רבודמ ןיאש ןיבהל היה ךירצ םוקמב חכנש ימ .תטלקה תא ונלוכ וניאר
.ךכ לע םישרופמ םירבד ח"ודב הרמא

.מ.י
.בתכה דגנכ םושיא בתכ תשגהב ישוק האור ינא .םייטנתוא -אלה םיעטקה הנווכב וטמשוהש יתיאר אל :ויליבח
?בתכה דגנ יתעמשמ ךילה ילוא:.מ.י

ןזאמה - ןמזה בורב .לעפוה שיאה םינש 8-9 :קזנ לומ לא תלעות .יטמלבורפ ןכוס תלעפהב רבודמ
ונספתו ,ודיצמ ןסר תרתה -הנורחאה הנשב .תוישרפ+תועידי יפלא ןתנ .הנורחאה הנשל טרפ ,יבויח
,תטלקה רופיס .ותוא ליעפהל ונכשמה .הדוותהו ,רוקמ תריקח רבע .םיינושאר םיבלשב ןיינעה תא
ותוא ליעפהל ךישמהל רשפא-יאו טלשנ אל שיאהש טלחוה ונלצא ןוידב .רתויב השק ,ונתניחבמ
.וזכ הרוצב

אלשו ,ךישמנ אל הככש ול רהבוה .תיגולוכיספ הקידב ,קותינ ,הלעפה לש םישדח םיללכ ונעבק לבא
תא ונל ןתונ היה ילוא ,רשקה ונקתינ וליא ,השעמ רחאלש המכחב .עצביש תוריבע לע תוניסח ול ןתנית
.חצורה
יתלעפה קזנ םורגי הז .ונילצא םיללכה לכ תא סורפל ךרטצנ .תורישה דגנ טפשמ הז -ןידל הדמעה
לכה הלעי טפשמב .ונלש םיביריה לומ השק בצמב ונאש רוכזל ךירצ .יביטרפוא קזנ .דואמ לודג
.הצוחה ואציי םירבדו

תוטיש תפישח .דואמ לודג קזנ םרגיהל לוכי .תורוגס םייתלדב תורישה לש רוקמ דגנ טפשמ רכוז ינניא
.דועו ,הלעפה

:ולאכ

.םיינוציק םימרוג םע הלועפ ףתשיש ןכתיו , תיגולואידיא סייוגמ היהי ביבר 'א תא גצייש ד"וע
.תודוס ופשחייו
:רוא-ןב
.ףושחל ידכ לכה ושעי
:ןושש
?הריבע רובעל ןווכתה םאה :תילילפ הנווכ
לצא ןוידב .תודשח וילעמ ריסהל ךירצ היה אוה .ומצע תא חיכוהל ךירצ היהו פ"תשב ביברב ודשח
ידכ רחא םדא דישחיו ,ןליא-רב תטיסרבינוא די לע תוליעפ השעיש רושיא הנתנ איה ,שינייב תירוד
.ספתייש
.םידעה ןכודל ביבר תא ןמזי -רוגינס לכ .דעיה ינפמ ומצע לע ןגהל ךירצ היה אוה

:ימע ןב
.תוליעפ חיכוהל ץלאנ ןמזה לכ יכ -פ"תשב דשחנש הדבועה .םילא דעיב לעפ ביבר
:קרב
לבקל ךירצ .כ"בשב תושק עוגפל הלוכי םושיא בתכ תשגה .רוביצל ןיינע רסוחמ קיתה תא רוגסל ךירצ
איה העיגפה .רוביצל ןיינע רסוחמ ,הז גוסמ םיקית הברה םירגוס ונחנא .כ"בשה תעד תווח תא הז ןיינעב
.ליעי אל - תותלדה תריגס .םוקע הארי הזה טפשמה .הרורב
:רודל
.הנושמ הרוצב אצמינ זאו ,יוכיזב םייתסי אל הזש החוטב ינניא .ילילפה טביההמ םג תדרטומ ינא
.תיתייעב היצאוטיסב דבוע הזה שיאה
תשיכרב קסעוהש יתרטשמ ןכוס .היזיולט איבהל יל ורשיא אל .תרתומ התיה אל ל"יאב תוליעפה
.תילילפ הריבע רובעל ומצעל רתיה הרומ םימעפלו ,השק ,חטשב אצמנשכ .'וכו ,ןשעל ול רוסא ,םימס
הערכהל אובל הצור ינניא .ותוא םיבבוסה לש םביל תא תונקל ךירצ ;קודיצ ילוא ;ךרוצה תנגה ילוא
.תילילפ
:רוא ןב
.רומח קזנ המרג יוניכהו םשה תפישח םג .ןוגראל קזנב שאר לקמ ינניא .הרמוחב םירבדה תא האור ינא
םייתלדב ךילה להנל רשפא .ומוצמצל גואדל רשפאו ,יסחי ןפואב ןטק אוה ,ףסונה קזנה ,םלואו
וזה השרפה .םיילילפ םיכילה תטיקנב ישממ ירוביצ ןיינע שיו ,רתויב הרומח המצע השרפה .תורוגס
תטיקנמ ענמיהל רשפא ךיא האור ינניא .הלודג הרעס .םוצע קזנ המרגו היזיולטה יפוצ לכ תא העזעיז
.םיכילה
:.מ.י
תויאשח חיטבי תורישהש םישרוד תורוקמ .םימייקה םינכוסה תלעפהו ,םינכוס סויג :ףסונ ןפ
.םינכוס סויגו םינכוס תלעפהב ישוק היהי .תורוקמה
:ימע ןב
.ירשפא הז תורוגס םייתלדב הנד רגמש תדעו םג .תורוגס םייתלדב ולוכ ןוידה :'ב 68 ףיעס
:.מ.י
ינא .תורישל םרגייש קזנה לע םידמל ונא יזח ירבדמ .םשור ילע התשע הבתכה .הרואכל תויאר שיש חיננ
.רק ןפואב לוקשל ךירצ .דספה לומ לא חוור לוקשל ךירצ .םרגיי קזנהש חינהל הכירצ
:ןושש
שיש המש םיעדוי ונאשכ תויארה תא ןוחבל רשפא יא :הנידמה טילקרפו יטפשמ ץעוי לש טבמ תדוקנמ
.תיתימאה הנומתה תא ףקשמ אל םש
,םרושאל םירבדה בצמ תא תעדל לכונ אל .זא התיהש הנוכנה הנומתה המ םיעדוי ונניא .ןכוס היה שיאה
וא תויאר שי םא רמול רשפא יא .כ"בשה תויחנה יפ לע לעפש רמאי ילואו ,םידעה ןכוד לע הלעיש דע
.תויאר ןיא

לכ םע ?חצרה תא ענומ היה שיאה ול הרוק היה המ .ביבר ישיבאל םירורב ויה אל םיווקה .םייובמ קיתה
.רוגסל העיצמ ינא לק בלב אל .הרטמה תא גישהל לכונש החוטב ינניא -ישוקה

:לברא
רוגסל רשפא יא .תילילפה הנווכה םוחתב היעב האור ינניא .תויארה םע הייעב האור ינניא - 'א4 ףיעס
.יבמופ ןתמ ילב ,קיתה תא
:.מ.י
.הריגס תטלחה תטויט ,ותעשב ונחסינ
:רודל
ינא .םהמ קלח אוהש ענכשל הצרש תויהל לוכי :תויארב היעב .תויאר רסוחב הריגס קמנל לק רתוי
ש"מהיבל אובלו תוכחל הכירצ ינניא .קמנל לק רתוי - תויארה םע היעב שי םאו .היעב ןאכ האור
תיבב תאז רמאל לכונ .לודג הכ אוה ןוכיסה לבא .םושיא בתכ שיגהל אוה ילש ןוצרה .הז לכ תא רמאיש
תאז קמנל רשפא .ןוילעה טפשמה
:לברא
םהבש םיאשונ לע דיעהל לכוי ןבומכ אוה .םיעוריא הברה ויה ,ביבר לש הלעפהה ףצרב ,תיתדבוע
.ישוק היהי תיטפשמ הניחבמו ,ףצות הלעפהה תכסמ לכ .ותוא ונלעפה
.ותוא ליעפהל וכישמה רודישה ירחא םג
:קרב
.םירבטצמ םיקומינ םה ולא ,רוביצל ןיינע רסוחו תויאר רדעה:ןושש
.קיתה תריגסב ברועמ תויהל הצור ינניא
ךירצ .הבתכה לע האילפ ובו ,רודישה תושרל בתכמ חולשל ךירצ ,הרקמ לכב .םיקומינל סנכא אל
,לבא ,םושיא בתכ שיגמ יתייה ,ימצעלשכ .הזב ברועמ תויהל לכוא אל .ןרוא ןתיא דגנ והשמ בותכל
.הזב ברועמ תויהל הצור ינניא ,רומאכ
העדוה ךכ לע ןתניתשו ,הנידמה תטילקרפ ידי לע הטלחה ןתניתש ,תוטילקרפל רבעוי לופיטהש שקבא
.םיננולתמל
:.מ.י

.ד"וע ,גרבלוס םעונ :םשר


Hello 2 cents site map web-rings Pursuit Peace Photocopy
Israel Depublic of Corruption Bashing Aliens ACLU
MIDI Awards Y! Groups SIGN or VIEW Guest Book USA

  This Page had been Hosted By 
Posted  Nov  1, 1999
Revised Nov 18, 1999
Geocities
  Free Home Pages at GeoCities
[an error occurred while processing this directive]