?הינונק ןאכ התיה םאה  

ידגנכ וליעפהו םדמעמ תא הערל ולצינ םיטפושה
הרמז ןב .צ והילא ר"ד טפושה .המשל תונחוכ
,הפוגל העיבתה הנודנ םרטב "העצה"ב ילע םייא
."ותובייחתה" תא םייק אוהו "ותעצה"ל יתינענ אל
,תוהובג תואצוהב ילע המייא רנרוד הילד תטפושה
...ולוטיבל םיכסאש ידכ קר ופוגל רוערעה ןודנ םרטב
?ןיד לעב יפלכ םיטפוש תוגהנתהל הייואר המרונ תאזה
!םהב יתתנש ןומאב ולעמ תוטילקרפהו לארשי יטפוש
ןוילעה טפשמה תיבב תיחרזא הריתע ?ךופה תירבע םיאור ?רואים עברית הפוך
ןאכ ץחל

לט ןורוד
.נ      
דיבל השמ
:ל"אפר ידבוע הששו
יגלש ארויג
ילאומש הבהז
תפ הילד
ןובנ רתסא
קוידוד ןד
יקסבוקנפ ףסוי

(המיחל יעצמא חותיפל תושר) ל"אפרב יתקסעוה ,1977-1993 םינשב
.ידוחיי יעוצקמ ליפורפ לעבו ןייטצמ רקחמ דבועכ

תרבחב םש יתדבעו ב"הרא יזר'ג-וינב ךורא ןותבשל יתאצי 1990 ץיקב
,ותייערו דיבל השמ ר"ד לש םתולעבב תאצמנה M.L. Energia, Inc.
.דיבל הרינ

יגלש ארויג רמ תמזויב ל"אפרב ילע םינוממה י"ע יל רשוא גירחה ןותבשה
תביטחב דאמ םירומח םירדס-יאל יתונעט עקר לע (ל"אפר ל"כנמ םויכ)
.השארב זא דמעש םיליטה

ותכרבב ,יל ונתינ ךורא ןותבשל גירחה רושיאהו העצהה יכ יתנבה דבעידב
יקוליסל עקרקה תא רישכהלו ל"אפרמ ינקיחרהל ידכ ,יגלש ארויג רמ לש
.הנידמה תורשמ

,Energia תרבח לעב דיבל ר"ד י"ע יתרטופ ,ל"אפרמ ןותבשה תפוקת עצמאב
ףאו ירכש תא תיחפהל עתפל טילחהש ,דיבל ר"ד דצמ םוזי רבשממ האצותכ
.יזר'ג-וינ לש הדובעה יקוחל דוגינב ,תיביטקאורטיר תאז עציב
(ל"אפרב טקייורפ שאר) לארשיב יתויהב בר ןמז ירחא רזיחש תורמל תאז
החמומ דבועכ הסינכ תרשא יל גישה ףאו ותרבחב הדובעל ףרטצהל ינלדישו
.(H-1 הזיו) שרדנ

ל"אפרו ותרבח יכ גיצה דיבל ר"ד ,הרשאה תלבק ךרוצל יכ ררבוה דבעידב
ב"הראב ילרדפ ילהנימ טפשמ תיב .(wage) ירכש םולשתל תופתוש ויה
יכ ,ושגוהש תויאר ךמס לע OCAHO 92B00143 קיתב קספ
.ב"הראב יתקסעהל תופתוש ויה ל"אפרו M.L. Energia, Inc.

Energia תרבח י"ע ירוטיפ רחאל םימי העשת) הרקמב וליאכו ליבקמב
שורפל ,יגלש ארויג רמ םשארבו ל"אפרב ילש םינוממה י"ע יל "עצוה"
יכ רתיה ןיב יל "רבסוה" .הנידמה תורישמו ל"אפרב יתדובעמ "ןוצר"מ
. . ."יל וגאדי" ןוצרמ שורפל םיכסא אל םא

קבאמב יתחפו תיגולוכיספו תילכלכ יתעגפנ Energia תרבחמ ירוטיפ לשב
תרבח יכ יכ יל עדונ זא קר .שרדנ החמומ דבועכ יתויוכז לע הנגהל יטפשמ
תא ירובע הגישה אל םלועמ ל"אפר לש הפתושכ המצע המשש Energia
.(דבלב הזיו/הסינכ תרשא ורדס) ב"הראב הדובעל םישרדנה הדובעה ירושיא

ןוצרמ השירפל יתמכסה לע יתמתח םרטבו ב"הראב יטפשמה יקבאמ ידכ ךות
הצמשה בתכמ ל"אפרב םימרוגל רגיש דיבל השמ ר"ד יכ יל עדונ ,ל"אפרמ
ירוטיפל םורגלו הער יתביד איצוהלו בוטה ימשב עוגפל המגמב ,ידגנכ בתכש
.ללכב הנידמה תורשמו טרפב ל"אפרמ

וריבעה ל"אפרב םיריכב םידבוע רפסמ יכ סוחייל אלו טוטיצל אל יל עדונ
יקיתב בתכמה לש קתוע וקייתו והערל שיאמ ןויעל ויקתועו הבידה בתכמ תא
ר"ישקת הנידמה תוריש תונקתל 93.124 הנקת .יתעידי אלל ל"אפרב ישיאה
.ןוילעה טפשמה תיב לש 1987-מ הקיספ ךכ לע שי ףאו שרופמב תאז תרסוא

ןויע ינממ הענמ ףאו בתכמה לש ומויק רבד ינממ המילעה ל"אפר תלהנה
יללכל דוגינב ןכו ל"אפר ילהונל דוגינב לכה ,תאז יתשקבש רחאל בתכמב
.המוד הרקמב צ"גב תקיספל דוגינבו הנידמה תוריש ביצנ תוארוהלו ר"ישקתה

םינוש םיכילהב יתטקנ ינזאל בנוג ידגנכ "הנולת" תעגה רבדש רחאל דימ
.בוטה ימש לע ןגהלו םש רומאה לע ביגהלו תוסנל המגמב ,קתוע לבקל ידכ
טילחהש ילש רישיה הנוממל טרפ ינממ רבדה תא וענמ םיריכב ל"אפר ידבוע
דומעה תא יתלבק ונממ ,סקפב הבידה בתכמ תא יל חירבהל םיטבל רחאל
השוע יזבנ הנטש בתכמ ןכאש ידשחל תכתוח החכוה הוויהש ,דבלב ןושארה
.ל"אפר ידבכנ ןיב וכרד

תלהנמ תאו ,קוידוד ןד ד"הוע ,ל"אפר לש יטפשמה ץעויה תא תישיא יתרהזה
,הביד תאצוה וניה דיבל השמ ר"ד לש ובתכמ יכ ,ןובנ רתסא תרבג ,םדא חכ
וא ,הבידה בתכמ תא ןויעל יל תתל ומיכסה אל ,יתורהזאל ועש אל םה ךא
.יל קיזהלו ינצימשהל דעונ בתכמה יכ ודיעיש םינזאמ םיכמסמ ינממ לבקל

העיבתב םילשוריב הדובעל ירוזאה ןידה תיבל תונפל יתצלאנ הרירב רסוחמ
ל"אפר ידבוע תמישר תא יל רוסמלו בתכמה לש קתוע יל רוסמל ,ל"אפר דגנ
.בתכמה תא וארקש

רלגיצ וילא ד"הוע ,יחוכ אב י"ע יל רסמנ הדובעל ןידה תיב תטלחה יפ-לע
ונייעש ל"אפר ידבוע לש תיקלח המישר ףורצב בתכמה לש קתוע ,םילשורימ
וחלשנ ,בתכמה תא וארש םישנא לש ,תופסונ תומישר לש םילג השולש .בתכמב
.שדחמ יטפשמה ךילהה תא חותפל יתשקבש רחאל הנידמה תוטילקרפמ ילא

ןייעל יל רתוה (1996 רבמבונ דעו 1994 יאממ) ךשוממ יטפשמ קבאמ רחאל
יל הלגתנ זאו 1996 רבמצדב 24 םויב עצבתה ןויעה .ל"אפרב ישיאה יקיתב
. . .ל"אפרל דיבל השמ ר"ד י"ע חלשנש ףסונ הצמשה בתכמ

העיגפ התליעש ת"פב םולשה טפשמ תיבב תיטפשמ העיבת יתשגה 1997 ראוניב
,בתכמה בתוכ דגנכ השגוה העיבתה .יתויטרפב העיגפו הביד תאצוה לשב יב
,יגלש ארויג רמ - ל"כנמה םויכ וניהש ימ :ל"אפר ידבוע העבשו דיבל השמ ר"ד
חכ תלהנמ ,רנטד םייח רמ - ןוחטבה ןיצק ,ילאומש הבהז ר"ד - בתכמה תלבקמ
ץעויה ,ןובנ רתסא תרבג - םדא חכ תלהנמ ,תפ הילד תרבג - הביטחב םדא
.יקסבוקנפ ףסוי רמ - שונא יבאשמ להנמו קוידוד ןד ד"הוע - ל"אפר לש יטפשמה

יכ הלוע וב רומאהמש הביד בתכמ ידגנכ בתכ דיבל ר"ד יכ יתנעט יתעיבתב
ידבוע דצמ געללו זובל ,האנשל הרטמ יתושעלו ינליפשהל ,יב עוגפל ןווכתה
יעוצקמב ,יתרשמב ,יב עוגפל ןכו יל םיסחוימה םישעמ לשב וניתוזבל ,ל"אפר
יתויטרפב העיגפ םג התיה וז העיגפ .הנידמה תורשמו ל"אפרמ ירוטיפל םורגלו
םרג הבידה בתכמ .םניינעמ םניאש םיטרפ ל"אפר ידבועל רסמ בתוכה ןכש
.46 ליגב יחוכ אישב יתייה רשאכ ,תע םרטב ל"אפרמ שורפל סנואמ יתמכסהל

יקלח ןיד קספב עבקש םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל הרבעוה ל"נה העיבתה
ר"ד י"ע ידגנכ ערה ןושל תלוועמ יתעגפנ יכ יתחכוה יכ 24.5.99 ךיראתב
ןושל םוסרפ םהינפ לע םיווהמ טטיצ טפשמה תיבש בתכמה יעטק .דיבל השמ
.קוחל דוגינב ערה

יתחכוה אל יכו יתויטרפב העיגפ םיווהמ םיבתכמה ןיא יכ רבס טפשמה תיב
.ל"אפרב יתדובע תקספה ןיבל הבידה יבתכמ ןיב רישי יתביס רשק
.4685/99 א"ע ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תעדוה 13.7.99 -ב יתשגה ןכ לע
 
ינוממ אלה קזנה הבוג טפשמה תיבב ערכוה ןכמ רחאל הנש
.יתעבתש ח"ש 1,400,000 םוקמב ח"ש 35,000 לש יוציפ
.ןוילעה ש"מהיבל יתרתע אמק ש"מהיב תונשרפ לעו ךכ לע

ותמזוימ ןוילעה ש"מהיב טילחה םימוכיסה לכ תשגה רחאל
.םינועיט תמלשה עומשל

לע ירוערעמ ש"מהיב תצלמהב יב יתרזח 20.1.2002 ךיראתב
.24.5.99 ךיראתמ יקלחה ד"הספ
ילע המייא רנרוד הילד תטפושה 'בכש םושמ תאזו
!דחוימב תוהובג תואצוה ילע תישת ירוערע ךושמא אל םא יכ

,ןיינע לש ופוגל ןויד לחה םרטב ילע המייא רנרוד הילד תטפושה יכ ןייצל שקבא
(רוביצל ןכוסמ) הרמז ןב .צ והילא ר"ד טפושה 'בכ לש ומויא תא יתרכז םג יתרכז
.טפשמ ותוא לש ותאצות תאו אמק ש"מהיבב ןוידה לש ותליחתב
ןייטשניבור םירמ לש הלוהינב הנידמב תוטילקרפ יכ יתרכז םג יתרכז
דיבל השמ ר"ד ,עשופה םע רשק ורשק רשא ,םילוועמה תנגה תא הלהינ
.תאז תושעל וחילצה ףא םהו ןודזב יב עוגפל הרטמב

יתשקב תא החד
ןייטשניבור םיקילא הלעב יכ יתרכז םג יתרכזו
.ליעלד ל"אפר ידבוע דגנכ תילילפ הנלבוק שיגהל

28.6.2004 ןכדוע             םיכמסמל םיקניל שי תילגנאב ףדהמ

Stop Abuse HomePage
  The Israeli Nexus
dircontent of the entire site
For the best viewing result  TRIM  your browser
WebSite Disclaimer

Initial article about a case English, or Hebrew by Mr. Eyal Gutman
was published in a local Israeli magazine "Kol Karmiel"  May 30, 1997


םידבוע התעטה ל"אפר יכ חכוה םהב ןוילעה טפשמה תיב ינפל םירחא םירקמ

 1. follow up of this Case (LIBEL and Transgression of PRIVACY)
  initially filed with a Magistrate Court in Petach Tikva, Israel
  later disposed to the District Court of Jerusalem.
  Liability of RAFAEL's officers was partly denied (May 24, 1999) by Judge Ben-Zimra

 2. See the follow up of a related Case 2-91/97   breach of employment contract
  at Regional Labor Court in Jerusalem, Israel, now pending in Haifa.

 3. I revoked my petition 3434/98  at the Supreme Court, sitting as the "High Court of Justice"

 4. Why should have the "High Court of Justice" covered-up corruption?

e-mail mePrivate comments  |  SIGN Guest Book  |  VIEW Guest Book

Home Stop Abuse         Directory Directory         Seeking Representation in NJ

This Page had been Hosted By  Geocities         was updated April 30, 2004

WebSite Disclaimer